AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT EVENT 5 - 30-31 OKTOBER - OCTOBER 2021 KARTING DES FAGNES MARIEMBOURG

19 oktober 2021

We gaan in het weekeinde van 30-31 oktober 2021, voor event 5 van de GK4 Kart Series, naar het internationale kartcircuit Karting des Fagnes Mariembourg in België. We zien er erg naar uit om u weer te treffen en de rijders in actie te zien.

RESERVERING
U kunt reserveren op onze internetsite via de link: www.gk4kartseries.com/inschrijven 
De reservering sluit woensdagavond 27 oktober om 20.00 uur.
 
DOCUMENTEN
Alle documenten worden voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com/downloads, zoals algemene voorwaarden, reglementen, tijdschema’s, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en reglement banden.
 
Cpoint PROTOCOL COVID-19 KARTDAGEN 2021 met BIJZONDERHEDEN
Eén van de eisen die Nederlandse en Belgische overheden stellen is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften. We gaan volgens dit protocol en in overeenstemming met geldende overheidsregels tewerk. Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite.
Let op: regels Covid-19 kunnen gewijzigd worden al naar gelang overheidsmaatregelen dan wel instructies van de Kartbaan.
 
Als gevolg van deze regels dient u met het volgende rekening te houden:

 • PCR testen: deze tests zijn niet verplicht.
 • Polsbandjes: u krijgt bij de administratieve controle drie polsbandjes voor toegang tot terrein voor één monteur en twee begeleiders per rijder.
 • Mondkapjes draagplicht: het dragen van een mondkapje is verplicht op alle officiële plaatsen, zoals; Kantine-Secretariaat-Startopstelling-Parc-Ferme-Technische controle.

 
SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIEVE CONTROLE

 • Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – omstreeks 18.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld.
 • Op zaterdag van 08.00-10.30 uur en van 18.00-20.00 en op zondag van 08.00-10.30 uur, voor rijders die op deze dagen deelnemen en later arriveren.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
 • Deelname op ERB, ééndaags registratie bewijs is mogelijk. Uitsluitend voor Nederlandse rijders en aan te vragen via de KNAF; www.knaf.nl.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient.

 
ADMINISTRATIEVE CONTROLE

VRIJDAG 29 OKTOBER
- 18.00 – 20.00                  Alle klassen
 
ZATERDAG 30 OKTOBER 
- 08.00 – 09.00                  Alle klassen
- 19.00 – 20.00                  Klassen zondag
 
ZONDAG 31 OKTOBER
- 08.00 – 09.00                  Klassen zondag
 
We adviseren de deelnemers die niet op vrijdag kunnen inschrijven, dit te laten verzorgen door uw teammanager. Dit om er zeker van te zijn dat u de bandjes heeft die toegang geven als u bij de hoofdingang arriveert.
We adviseren om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.

KLASSEN

 • Honda Cadet 160cc, met subklassement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal met twee klassen Rotax Max en IAME X30
 • Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter, met subklassementen KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter en X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies

 
EXTRA TRAININGSDAGEN

 • Donderdag 28 oktober: vrije training voor alle klassen, georganiseerd door Karting des Fagnes.
 • Vrijdag 29 oktober: vrije training voor alle klassen, georganiseerd door Karting des Fagnes.

 
INDELING WEDSTRIJDWEEKEINDE EN TIJDSCHEMA’S
De tijdschema’s zijn voor u als downloads geplaatst op de GK4 internetsite.

ZATERDAG

 • Honda Cadet 160cc
 • Mini-Parilla Nationaal
 • Mini-Parilla
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Junior

ZONDAG

 • Senior Nationaal - IAME X30 & Rotax Max
 • IAME X30 Senior
 • Open Schakel
 • Formula Honda 9PK

 
OVERNACHTING
Er is in een camping voorzien op het terrein van Karting des Fagnes.
Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels, we zijn te gast bij Karting des Fagnes en moeten ons als zodanig gedragen.
Bewaking is aanwezig. Deze zal ook op de naleving van de regels toezien.
 
PADDOCK, STROOM

 • Afname stroom paddock voor het weekeinde is verplicht.
 • Kosten € 10,00 per dag, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
 • Tenten kunnen vanaf woensdag 27 oktober worden opgebouwd.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan tbv ventilatie.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.

 
LET U AUB IN HET BIJZONDER OP DEZE INFORMATIE

 • Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hier zal extra op worden gecontroleerd!
 • Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
 • Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2021; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
 • Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
 • Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

TECHNISCHE CONTROLE
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
 
HUURMOTOREN

 • Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
 • Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

 
BANDEN

 • Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be  
 • Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.

 
BRIEFING / STARTPROCEDURE

 • Er zal geen centrale briefing in persoon plaatsvinden.
 • Op de wedstrijddagen zullen de klassen voorafgaand aan hun warm-up trainingen een korte briefing van de wedstrijdleider krijgen.
 • De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

PRIJSUITREIKING
Zaterdag vanaf 17.45 uur
Zondag vanaf 17.15 uur

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com 
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670


On the weekend of October 30-31 2021, we will go with the GK4 Kart Series to the famous international kartrack Karting des Fagnes Mariembourg in Belgium.
We look forward to meet you all again and to see the drivers in action.
 
RESERVATION
You can make your reservation on our website via the link: www.gk4kartsseries.com/inschrijven
The reservation will be closed on Wednesday evening October 27. at 8 p.m.

DOCUMENTS
All documents - as terms and conditions, regulations, timetables, overview costs, registration form, technical registration form, and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.gk4kartseries.com
 
PROTOCOL COVID-19 KART DAYS 2021 with DETAILS
One of the requirements set by the Dutch and Belgian governments is a protocol, designed in accordance with the applicable regulations. We will work strictly according to this protocol and in accordance with applicable government regulations. The protocol is available for download from the GK4 internet site.
Please note: rules can be changed according to government measures or instructions from Karting des Fagnes.
 
As a result of these rules, you should keep the following in mind:

 • PCR testing: these tests are not mandatory.
 • Wristbands: at the administrative check you will be given three wristbands for access to the terrain for one mechanic and two attendants per driver.
 • Obligation to wear a facemask: wearing a mouth mask is mandatory in all official places, such as; Canteen-Secretariat-Starting grid-Parc-Ferme-Technical control.

 
SECRETARIAT AND ADMINSTRATIVE CONTROL

 • On Friday afternoon, the administrative control will be opened from 6. p.m.
 • Extra administrative controls: Saturdays from 8am-10:30am and 6pm-8pm and Sundays from 8am-10:30am, for drivers who participate on Sunday and arrive later.
 • Please don't forget to bring your license and if applicable your parent-child license.
 • Participation on ERB, one-day registration proof is possible, only for Dutch drivers and can be requested through the KNAF; www.knaf.nl.
 • The Secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted in writing to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat. Questions will be answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

 
DRIVERS REGISTRATION

FRYDAY OCTOBER 29.     
- 18.00 – 20.00                  All classes
 
SATURDAY OCTOBER 30.
- 08.00 – 09.00                  All classes
- 19.00 – 20.00                  Classes Sunday
 
SUNDAY OCTOBER 31.
- 08.00 – 09.00                  Classes Sunday

We advise participants who are not able to register on Friday to let your team manager take care of this. This is to make sure you have the access straps when you arrive at the main entrance.
We advise you to arrange the necessary forms and your administration, so that you do not have to do this on site.
 
CLASSES

 • Honda Cadet 160cc, with sub-classement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla National
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Senior
 • Senior National; classes Rotax Max and IAME X30
 • Open Shifter; engines KZ2 and X30 Super Shifter, with subclassements KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter and  X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9HP Junior/Senior/Ladies

 
EXTRA TRAININGDAYS

 • Thursday, October 28: free practice for all classes, organized by Karting des Fagnes.
 • Friday, October 29: free practice for all classes, organized by Karting des Fagnes.

 
WEEKEND LAYOUT AND TIMESCHEDULES
The time schedules Saturday and Sunday have been placed as downloads on the GK4 internet site.
 
SATURDAY

 • Honda Cadet 160cc
 • Mini Parilla National
 • Mini Parilla
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Junior

 
SUNDAY

 • Senior National - IAME X30 & Rotax Max
 • IAME X30 Senior
 • Open Shifter
 • Formula Honda 9HP

 
OVERNIGHT

 • There will be a campsite on the Karting des Fagnes grounds.
 • It is of course not allowed to barbecue or have a “party”. Please follow the rules, we are guests of Karting des Fagnes and we must behave as such.
 • Security is present. It will also monitor compliance with the rules.

 
PADDOCK, ELECTRICITY

 • Purchase of electricity in the paddock for the weekend is mandatory.
 • Costs € 10.00 per day, to be paid in cash at the administrative check.
 • Tents can be set up from Wednesday 27 October.
 • Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Tents should be at least 1.5 meters apart for ventilation.
 • Every kart must be on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. placed to protect the substrate.
 • Spaces between the karts in the tents, at least 1.5 meters around.
 • Private cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please bear in mind that checks are carried out and vehicles that are not allowed to be there must be moved, even if the tent has already been erected.
 • Before leaving the field, each team/driver's place must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tires left behind).
 • The offender will be fined €500.00 for any form of pollution.

 
PLEASE NOTE THIS INFORMATION IN PARTICULAR

 • Warming up engines is strictly prohibited. This will be extra checked!
 • See Sunday's timetable for the warm-up times for the Open Switch class.
 • For new drivers: on the site you can download the Registration Form 2021; please take the completed and signed form with you to the administrative check, which saves us a lot of time together.
 • The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
 • Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

TECHNICAL CONTROL
The times of the technical control are stated on the timetable.

TYRES

 • Tyres will only be delivered to order.
 • Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of GK4 dealers is available as download on our internetsite.
 • The central ordering point for tyres: gk4tyres@outlook.be
 • Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.

 
BRIEFING / STARTING PROCEDURES (digital)

 • There will be no common briefing in person.
 • On race days, the classes will receive a short briefing from the race director prior to their warm-up practices.
 • The digital briefing will be placed as a download on the GK4 site in Dutch and English.
 • Documents will also be posted regarding the starting procedures.
 • Please take notice of these documents.

 
PRIZE GIVING

 • Saturday from 17.45 hrs
 • Sunday from 17.15 hts

 
LEGENDA
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com 
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670