Aankondiging-announcement GK4 2020 event 3 Mariembourg oktober-October 24-25 2020

We gaan volgende week, weekeinde 24-25 oktober met de GK4 naar de geweldige track Karting des Fagnes in Mariembourg (B). We zien er naar uit om u te treffen en de rijders weer in actie te zien.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden - zijn voor u geplaatst als downloads op onze website.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020
Eén van de eisen die de Belgische en Nederlandse overheden stellen is een protocol, ingericht  overeenkomstig de geldende voorschriften.
Wij waren voortvarend te werk gegaan en hadden een strak protocol klaar liggen dat werd goedgekeurd. We moeten volgens dit protocol tewerk gaan. Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite.
We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.

Twee punten uit het protocol gewijzigd
1. Aantal toegelaten personen: iedere rijder mag zich op zijn racedag laten vergezellen door maximaal twee begeleiders, inclusief monteur. Buiten deze personen mag er op die dagen geen publiek aanwezig zijn.
2. Mondkapjes: tijdens het hele raceweekend is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die op het terrein aanwezig is, inclusief kinderen onder de 12 jaar en inclusief tenten, met uitzondering van wanneer je zittend bent in de kantine van Karting des Fagnes.

De klassen
•    Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
•    Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
•    IAME X30 Junior Nationaal
•    IAME X30 Junior
•    IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
•    Senior Nationaal met twee aparte klassen Rotax Max en IAME X30
•    Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter
•    Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies.

Indeling wedstrijdweekeinde en tijdschema’s
We rijden met dezelfde indeling en opzet als in de twee voorgaande events.
Dag 1, zaterdag 24 oktober: Honda Cadet; Mini-Parilla; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior Nationaal.
Dag 2, zondag 25 oktober: IAME X30 Senior; Senior Nationaal (RM en X30); IAME X30 Junior; Open Schakel (KZ2 en Super Shifter); Formula Honda 9PK.
De tijdschema’s zaterdag en zondag zijn als downloads geplaatst op de GK4 internetsite.
We hebben in extra trainingstijd voorzien.

Vrije trainingen
Voor de openingstijden van de baan voor vrije trainingen verwijzen we u graag naar de
website www.kartingdesfagnes.com. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).

Paddock, stroom
1. Afname stroom paddock voor het weekeinde is verplicht. Kosten € 10,00 per wedstrijddag, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
2. Tenten kunnen vanaf woensdag 21 oktober worden opgebouwd.
3. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
4. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
5. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
6. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
7. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
8. Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
9. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.

Overnachting/camping/douches
1. Er mag op het terrein niet op andere delen van het terrein dan de camping worden overnacht.
2. De camping is geopend van donderdag 18.00 uur tot zondag 19.00 uur.
3. De kosten bedragen € 35,00 per nacht per camper/caravan, inclusief elektriciteit en water.
4. De ruimte tussen campers/caravans bedraagt vijf meter.
5. Uitsluitend toegang voor personen die zich bij Karting des Fagnes hebben aangemeld. Alleen personen die tot de paddock worden toegelaten krijgen toegang tot de camping.
6. Er mogen niet meer dan vijf personen samenkomen.
7. De rust moet gewaarborgd blijven, er mogen geen groepen mensen bij elkaar komen en uiteraard niet gebarbecued. Houdt u zich aan de regels.
8. Bewaking is aanwezig. Deze zal ook op de naleving van de regels toezien.
9. De douches zijn geopend vanaf vrijdagavond.
Vrijdag 16.00 – 21.00 uur
Zaterdag 16.30 – 22.00 uur
10. Reservering douches in de cafetaria. Gratis voor personen die de camping hebben betaald (3 personen per camper/caravan); € 5,00 voor iedere extra persoon.
11. Na ieder bezoek worden de douches gereinigd.

Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2020; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
3. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
4. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

Aankondigingen en wedstrijdverslagen
Deze worden gepubliceerd op www.kartlife.nl.

Secretariaat en Administratieve controle
Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – rond 17.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld.
Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
Deelname op ERB, ééndaags registratie bewijs is mogelijk.

Twee extra administratieve controles op zaterdag van 19.00-20.00 uur en op zondag van 08.00-10.30 uur, voor rijders die op de zondag deelnemen en later arriveren.

Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

Banden
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.

Briefing
Er zal geen briefing plaatsvinden.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site. Neemt u aub goed notie van dit document.

Prijsuitreiking
Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën (ook de trofeetjes voor alle Honda Cadet en Mini-Parilla deelnemers) staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.

Reservering races
Deze wedstrijd stond op de oorspronkelijke eerste kalender gepland als race 5.
De daarvoor gedane inschrijvingen gaan over naar deze nieuwe race 3.
Overige deelnemers kunnen voor deze eerste race reserveren via de volgende link: www.gk4kartseries.com/inschrijven

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670

LET’S RACE


Good afternoon all,

Next week, weekend October 24-25, we will organize the GK4 event 3 on the thrilling karttrack “Karting des Fagnes” in Mariembourg (Belgium).
We look forward to meet you all again.

Documents
All documents - such as regulations, overview costs, registration form, technical registration form, timetables and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.gk4kartseries.com.

Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2020
One of the requirements set by the Belgian and Dutch governments is a protocol, set up in accordance with the applicable regulations.
We had a clear protocol ready which was approved. We have to work according to this protocol. The protocol is posted as a download on the GK4 internet site.
We request that you take note of the content, so that you are not faced with any surprises, because each person present is individually responsible for compliance.

Two points amended from the protocol
1. Number of persons allowed: each driver may be accompanied on his raceday by a maximum of two supervisors, including mechanic. Outside of these persons, no audience is allowed on those days.
2. Mouth masks: during the entire race weekend, wearing a mouth mask is mandatory for everyone present on the site, including children under 12 and including tents, with the exception of when you are seated in the canteen of Karting des Fagnes.

The classes
• Honda Cadet (UT1 and UT2), with subclassifications ROOKIE and UT1
• Mini-Parilla 60cc, with sub-classification ROOKIE
• IAME X30 Junior National
• IAME X30 Junior
• IAME X30 Senior with sub-classification X30 Senior ROOKIE
• Senior National with two separate classes Rotax Max and IAME X30
• Open Shifter, engines KZ2 and X30 Super Shifter
• Formula Honda 9PK Junior / Senior / Ladies, overall classification and sub-classification Junior, Senior and Ladies.

Weekend layout and schedules
We will distribute the classes as evenly as possible over the two days.
Day 1, Saturday October 24: Honda Cadet; Mini-Parilla; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior National.
Day 2, Sunday October25: IAME X30 Senior; Senior National (RM and X30); IAME X30 Junior; Open Shifter (KZ2 and Super Shifter); Formula Honda 9HP.
The timeschedules Saturday and Sunday can be downloaded from the GK4 website. We have provided additional training time.

Free training
For the opening hours of the course for free training, we refer to the website www.kartingdesfagnes.com. (daily prices not included in the registration fee).

In general, paddock, electricity
1. You can set up your tents from Wednesday October 21.
2. Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
3. Tents should be at least 1.5 meters apart and two sides should be left open for ventilation.
4. Cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and vehicles that are not allowed in the paddock must be moved, even if the tent has been placed.
5.  A document has been placed on the GK4 site about the prohibition on warm-up of the engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up class Open Shifter.
6. Every go-kart has to be placed onto a tarpaulin, size at least 3 x 4 meters.
7. Any kind of pollution will be fined by € 500,00.
8. Before leaving the track, the spot from every team / driver has to be perfectly clean (no garbage, no tie-raps, no tyres)

Overnight stay/camping/showers
1. It is not allowed to spend the night on the site in other parts than the campsite.
2. The campsite is open from Thursday 6 pm to Sunday 7 pm.
3. The costs are € 35.00 per night per camper/caravan, including electricity and water.
4. The space between campers / caravans is 5 meters.
5. Access only for people who have registered with Karting des Fagnes. Only people admitted to the paddock will be allowed access to the campsite.
6. No more than five people may come together.
7. Peace and quiet must be guaranteed, no groups of people may come together and of course no barbecues. Stick to the rules.
8. Security is present. Yhey will also monitor compliance with the rules.
9. The showers are open from Friday evening.
Friday 4 PM - 9 PM
Saturday 4:30 PM - 10:00 PM
Reservation in the cafeteria. Free for those who have paid for the campsite (3 people per camper/caravan); € 5.00 for each additional person.
11. The showers will be cleaned after each visit.

Secretariat and Administrative control
On Friday afternoon – from 17.00 hrs - the administrative control will be opened.
Please do not forget to bring your license / parent-child license.
Please don't forget to bring your license / parent-child license.
Participation on ERB, one-day registration certificate is possible.

Two additional administrative controls on Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM and on Sunday from 8:00 AM to 10:30 AM for riders participating on Sunday and arriving later.

For new drivers: the Registration form 2020 is available on the site as a download; please take it filled in and signed to the administrative control. That saves you and us a lot of time.
The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
Transponders can be rented through the organization.

Tyres
Tyres are only delivered to order. Please do not forget to order your tires from your GK4 dealer in time. The list of dealers is available for download on our site. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be.
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.

Briefing
There will be no briefing.
The briefing can be downloaded from the GK4 site in Dutch and English. Please take note of this document.

Prize giving
There will be no prize giving.
The trophies (including the trophies for all Honda Cadet and Mini-Parilla participants) can be collected by the prize winners after the third and final races.

Reservation event
This event was scheduled for race 5 on the original first calendar. The registrations already made for that race will be transferred to this new race 3 Mariembourg.
Other participants can make a reservation for this first event via the link: www.gk4kartseries.com/inschrijven.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670