Aankondiging-Announcement GK4 - BEKC event 6 Grande Finale 2019 Karting Genk

5 november 2019

In het weekeinde van  16 en 17 november gaan we samen met u met de GK4 en BEKC Endurance Karting 4Teams naar de geweldige internationale karttrack Karting Genk in België, Home of Champions, in dit weekeinde Home of OUR Champions.

Dankzij u staat er opnieuw een erg grote groep deelnemers aan de start, die vol energie gaat strijden voor een zo mooi  mogelijk resultaat in de Eindstand. Wie gaan een plaats op de podiums bemachtigen?

Alle informatie - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, tijdschema en banden - is voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com

Bijzonderheden algemeen

1. Inschrijving/administratieve controle: vrijdag 17.00-19.30 uur, zaterdag 08.00-11.00 uur.
2. Vergeet u aub niet om uw rijderslicentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
3. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
4. Het Gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
6. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
7. De aankondigingen worden gepubliceerd op www.racexpress.nl en www.kartlife.nl.

Warmdraaien motoren

Op onze site www.gk4kartseries.com is een download geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door. Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Voor de klasse Open Schakel wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.

Bijzonderheden paddock, camping en stroom

1. Er wordt door Karting Genk NIET in stroom voorzien in de paddock. U dient zelf uw voorziening mee te nemen.
2. Er mag worden opgebouwd in de paddock vanaf woensdag 13 november. Het is niet toegestaan om zonder de verantwoordelijke te hebben gecontacteerd een plaats op de paddock in te nemen. Bij aankomst gelieve contact te leggen met Ben de Feyter voor het toewijzen van een plaats; telefoon 0032479803159;
3. Er mag niet in de paddock worden overnacht. U kunt zich voor een plaats op de camping vervoegen in de Genker Kartshop.
4. Personen/Privéwagens hebben géén toegang tot de paddock, óók niet voor uitladen van goederen.
5. Lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. 
6. Gebruik gemotoriseerde voertuigen zoals steps, scooters, bromfietsen in de paddock: we ontvangen tijdens de raceweekeinden veel  klachten over het gebruik van deze voertuigen in de paddock. Het ingestelde verbod is opgenomen in het wedstrijdreglement. Het verzoek is om deze voertuigen thuis te laten.
7. Het Fuel Spilling Document van Karting Genk is van toepassing. Op last van Karting Genk wordt op vrijdag een paddockplan opgemaakt, waarvoor door de deelnemers wordt getekend. Daarop wordt aangegeven waar de teams staan op de paddock. Van belang is de staat van netheid en aanwezigheid van brandstof en olie op de u toegewezen plaats. Heeft u hierover bij het installeren opmerkingen - bijvoorbeeld over aangetroffen olievlekken - meldt u dat dan bij de Kartshop. U wordt namelijk verantwoordelijk gehouden bij de nacontrole op uw plek na afloop van de wedstrijd. Er worden hoge boetes doorberekend van € 500,00 per overtreding. Let u aub goed op.

Contactpersoon organisatie

Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen

•    Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
•    Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
•    IAME X30 Cadet 23/X30 Junior Nationaal, met subklassement IAME X30 Cadet
•    IAME X30 Junior
•    IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
•    Rotax Max Senior/Master
•    Open Schakel (KZ2/Shifter/X30 Super Shifter) met subklassement KZ2 Master
•    Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies.
•    BEKC Endurance Karting 4Teams

Openingstijden Karting Genk

Voor informatie betreffende openingstijden verwijzen we u graag naar de website van Karting Genk via de link: https://www.kartinggenk.be/nl/openingsuren

Huurmotoren

Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we vijf splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

Banden

Banden worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 13.00–17.00 uur en zaterdag van 09.00–14.00 uur.

Briefing

De rijders klassen Honda Cadet en IAME Mini-Parilla mogen niet alleen naar de briefing komen. Ze dienen te worden vergezeld door een ouder/begeleider.
Let u hier aub op, zodat u als ouder/begeleider ook op de hoogte bent van hetgeen in de briefing wordt besproken.

Reservering races

U kunt voor de races reserveren via de volgende link: www.gk4kartseries.com/inschrijven
Let op: de klasse X30 Senior is volgeboekt met 36 rijders en diverse rijders op de reservelijst.

Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be


Dear participants GK4 Kart Series and BEKC Endurance Karting 4Teams 2019 Event 6 Grande Finale Karting Genk

In the weekend of November 16-17th we go for round 6, the Grande Finale of the GK4 Kart Series (GK4) and the BEKC Endurance Karting 4Teams 2019 to Karting Genk in Belgium. We look forward to meet you there.

Contact

Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

Registration

- You can register for one or more races via www.gk4kartseries.com/inschrijven   
- New drivers: please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the drivers registration. That will save you and us a lot of time.
- Please do not forget to bring your Driverlicence and if applicable your Parent-Child licence to the Drivers Registration on Friday from 17.00-19.30 hrs (extra Saturday from 08.00-11.00 hrs). (Time per class on Saturday stated in Timeschedule).
- The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
- Transponders can be rented through the organization.

Opening hours Karting Genk

Information concerning opening hours and trainingdays is placed on the website Karting Genk. The link: https://www.kartinggenk.be/nl/openingsuren

Details paddock, camping, electricity

1. Electricity will not be supplied by Karting Genk. Please bring your own power supply.
2. You can build up your tents in the paddock from Wednesday November 13th. It is not allowed to place your tents on the paddock without contacting the person in charge. On arrival please contact Ben de Feyter; telephone 0032479803159.
3. It is not allowed to spend the night in the paddock. Please get your ticket for a place at de campsite in the Kartshop.
4. Private cars do not have access to the paddock, not even for unloading goods.
5. Empty vans must be parked outside the paddock.
6. Use of motorized vehicles such as scooters and mopeds in the paddock is strictly forbidden: please  leave these vehicles at home.
7. The Fuel Spilling Document from Karting Genk applies. A paddock plan is drawn up on Friday by order of Karting Genk, for which the participants must sign. It is then indicated where the teams are on the paddock. The state of cleanliness and the presence of fuel and oil at your designated location is important. If you have any comments on this during installation - for example, about oil stains found - please report this to the Shop. You will be held responsible for the follow-up check at your place after the competition. High fines of € 500.00 per violation will be charged. Please pay attention.

Warm-up engines

- It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
- For the class Open Shifter the following exception is made: half an hour before the start of each training and race there is a period of 5 minutes during which the engine may be warmed up; only at entrance Parc-Fermé.

Registration

You can register for one or more races via www.gk4kartseries.com/inschrijven

Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be