AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT GK4 EVENT 2 - 2-3 APRIL 2022 - KARTING DES FAGNES MARIEMBOURG

24 maart 2022

In het weekeinde van 2-3 april gaan we met race 2 van de GK4 Kart Series 2022 naar het schitterende internationale kartcircuit Karting des Fagnes Mariembourg in België. 
We zien er naar uit om u weer te treffen en de rijders in actie te zien.

RESERVERING
U kunt reserveren op onze internetsite via de link: www.gk4kartseries.com/inschrijven 
De reservering sluit woensdagavond 30 maart om 20.00 uur.
 
DOCUMENTEN
Alle documenten worden voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com/downloads, zoals algemene voorwaarden, reglementen, tijdschema’s, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en reglement banden. 

U DIENT MET HET VOLGENDE REKENING TE HOUDEN

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.
 • Publiek wordt toegelaten.
 • We adviseren u om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.

SECRETARIAAT

 • We adviseren u om vooraf uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat.
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient.

ADMINISTRATIEVE CONTROLE

VRIJDAG 1 APRIL
- 18.00 – 20.00                  Alle klassen
 
ZATERDAG 2 APRIL
- 08.00 – 09.00                  Alle klassen
- 18.00 – 19.00                  Klassen zondag
 
ZONDAG 3 APRIL
- 08.00 – 09.00                  Klassen zondag
 
KLASSEN

 • Honda Cadet, met subklassement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior met subklassement Master
 • Senior Nationaal met twee klassen Rotax Max en IAME X30
 • Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter, met subklassementen KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter en X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en LadieS

TRAININGSDAGEN

 • Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen. 
 • Vrijdag 1 april: vrije training voor alle klassen, georganiseerd door Karting des Fagnes. Reservering via www.kartdesfagnes.be. 
 • Voor de openingstijden van de baan voor (overige) vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.kartingdesfagnes.be. 

INDELING WEDSTRIJDWEEKEINDE EN TIJDSCHEMA’S
De tijdschema’s worden voor u als downloads geplaatst op de GK4 internetsite.

ZATERDAG

 • Honda Cadet
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Junior
 • Senior Nationaal
 • IAME X30 Senior

ZONDAG

 • Mini-Parilla Nationaal
 • Mini-Parilla
 • Open Schakel
 • Formula Honda 9PK

OVERNACHTEN

 • Er is in een camping voorzien op het terrein. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij Karting des Fagnes via email naar info@kartingdesfagnes.be. Bij aankomst aub melden in de cafetaria.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast en moeten ons als zodanig gedragen.
 • Bewaking is aanwezig. Deze zal ook toezien op naleving van de regels.

PADDOCK, STROOM

 • Er wordt door Karting des Fagnes in stroom voorzien.
 • Tenten kunnen vanaf woensdag 30 maart worden opgebouwd.
 • Donderdag 31 maart is het circuit gesloten. Tenten kunnen worden opgebouwd.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.

LET U AUB IN HET BIJZONDER OP DEZE INFORMATIE

 • Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hier zal op worden gecontroleerd!
 • Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
 • Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2022; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
 • Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
 • Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

TECHNISCHE CONTROLE

 • De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.

HUURMOTOREN

 • Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een basistarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
 • Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

BANDEN

 • Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site.
 • Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be  
 • Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.

BRIEFING / STARTPROCEDURE

 • Er zal geen centrale briefing in persoon plaatsvinden.
 • Op de wedstrijddagen zullen de klassen voorafgaand aan hun warm-up trainingen een korte briefing van de wedstrijdleider krijgen.
 • De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

PRIJSUITREIKING

 • Zaterdag vanaf 16.50 uur
 • Zondag vanaf 16.10 uur

LEGENDA
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com 
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670


On the weekend of April 2-3 2022, we will go with the 2nd event GK4 Kart Series 2022 to the famous international kartrack Karting des Fagnes Mariembourg in Belgium.
We look forward to meet you all and to see the drivers in action again.
 
RESERVATION
You can make your reservation on our website via the link: www.gk4kartsseries.com/inschrijven
The reservation will be closed on Wednesday evening March 30. at 8 p.m.

DOCUMENTS
All documents - as terms and conditions, regulations, timetables, overview costs, registration form, technical registration form, and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.gk4kartseries.com
 
IN GENERAL

 • Public will be admitted.
 • Permitted persons in restricted areas, such as parc ferme: drivers, registered team owners and per driver 1 mechanic.
 • We advise you to keep at least 1.5 meters away from each other.

SECRETARIAT

 • We advise you to arrange your administration, so that you do not have to do this on site.
 • Please don't forget to bring your license and if applicable your parent-child license.
 • The Secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted in writing to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat.
 • Questions will be answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

DRIVERS REGISTRATION

FRIDAY APRIL 1.     
- 18.00 – 20.00                  All classes

SATURDAY APRIL 2.     
- 08.00 – 09.00                  All classes
- 18.00 – 19.00                  Classes Sunday
 
SUNDAY APRIL 3.     
- 08.00 – 09.00                  Classes Sunday
 
CLASSES

 • Honda Cadet with sub-classement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla National
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Senior with sub-classement Master
 • Senior National; classes Rotax Max and IAME X30
 • Open Shifter; engines KZ2 and X30 Super Shifter, with subclassements KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter and X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9HP, Junior/Senior/Ladies

WEEKEND LAYOUT AND TIMESCHEDULES

 • The time schedules Saturday and Sunday have been placed as downloads on the GK4 internet site.

SATURDAY

 • Honda Cadet
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Junior
 • Senior National
 • IAME X30 Senior

SUNDAY

 • Mini-Parilla National
 • Mini-Parilla
 • Open Shifter
 • Formula Honda 9HP

EXTRA TRAININGDAY

 • Daily prices, not included in the registration fee.
 • Friday, April 1: trainingday for all classes, organized by Karting des Fagnes. Reservation via www.kartdesfagnes.be.
 • For the opening hrs of the track for (other) trainingdays, please refer to the website www.kartingdesfagnes.be.

OVERNIGHT STAY

 • There is a campsite on the Karting des Fagnes site.
 • It is of course not allowed to barbecue or have a “party”. Please follow the rules, we are guests of Karting Genk and we must behave as such.
 • Security will be present. It will also monitor compliance with the rules.

PADDOCK, ELECTRICITY

 • Karting des Fagnes provides electricity.
 • Tents can be set up from Wednesday March 30.
 • The circuit will be closed on Thursday March 31. Tents can be set up.
 • Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. to protect the substrate.
 • Private cars and empty vans must be parked outside the site.
 • Please bear in mind that checks are carried out and vehicles that are not allowed to be there must be moved, even if the tent has already been placed.
 • Before leaving the site, each team/driver's place must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tires left behind).
 • The offender will be fined €500.00 for any form of pollution.

PLEASE NOTE THIS INFORMATION IN PARTICULAR

 • Warming up engines is strictly prohibited. This will be checked!
 • See Sunday's timetable for the warm-up times for the Open Shifter class.
 • For new drivers: on the GK4 internetsite you can download the Registration Form 2022; please take the completed and signed form with you to the administrative check, which saves us a lot of time together.
 • The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
 • Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

TECHNICAL CONTROL

 • The times of the technical control are stated on the timetable.

TYRES

 • Tyres will only be delivered to order.
 • Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of GK4 dealers is available as download on our internetsite.
 • The central ordering point for tyres: gk4tyres@outlook.be
 • Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.

BRIEFING / STARTING PROCEDURES (digital)

 • There will be no common briefing in person.
 • On race days, the classes will receive a short briefing from the race director prior to their warm-up practices.
 • The digital briefing will be placed as a download on the GK4 site in Dutch and English.
 • Documents will also be posted regarding the starting procedures.
 • Please take notice of these documents.

PRIZE GIVING

 • Saturday from 16.50 hrs
 • Sunday from 16.10 hrs

LEGENDA
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com 
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670

INSPIRE YOUR DREAMS, RACE GK4