Aankondiging-Announcement GK4 Kart Series 2020 Event 1 Spa-Francorchamps

We hebben met z’n allen hard gewerkt aan een spoedige (her)start van het GK4 seizoen.
Het was lastig, duurde lang, maar het is gelukt: we gaan volgende week, weekeinde 4-5 juli met de GK4 naar de geweldige track Karting de Spa-Francorchamps in België.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden - is voor u geplaatst als downloads op onze website.
 
Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020
Eén van de eisen die de Belgische en Nederlandse overheden stellen is een protocol, ingericht  overeenkomstig de geldende voorschriften.
Wij waren voortvarend te werk gegaan en hadden een strak protocol klaar liggen dat werd goedgekeurd. We moeten volgens dit protocol tewerk gaan, het is leidend. Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite.
We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.
 
Indeling wedstrijdweekeinde en tijdschema’s
De plaatselijke overheid heeft bepaald dat er een maximum aantal deelnemers per dag mag rijden in dit eerste weekeinde op Spa. Dat noopte ons tot het zo evenredig als mogelijk verdelen van de klassen over de twee dagen.
Dag 1, zaterdag 4 juli: Honda Cadet; Mini-Parilla; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior Nationaal.
Dag 2, zondag 5 juli: IAME X30 Senior; Senior Nationaal (RM en X30); IAME X30 Junior; Open Schakel (KZ2 en Super Shifter); Formula Honda 9PK.
De tijdschema’s zaterdag en zondag zijn als download geplaatst op de GK4 internetsite. We hebben in extra trainingstijd voorzien.
 
Een punt uit het protocol: iedere rijder mag zich op zijn racedag laten vergezellen door drie begeleiders, los van monteurs. Buiten deze bekendgemaakte personen mag er op die dagen geen publiek aanwezig zijn.
Iedere rijder wordt daarom verzocht via email naar info@gek4kartseries.com de namen van deze maximaal drie begeleiders door te geven ten behoeve van onze deelnemers- en bezoekerslijst die als leidraad geldt bij de poort.
 
Overnachtingen
De plaatselijke overheid staat het niet toe om op of naast het terrein te overnachten. Spa heeft ons een lijst met campings in de omgeving aangeleverd:
 
Camping de l’Eau Rouge SA – 3,5km
Camping du Moulin – 4km
La Grotte des Nain – 5km
Camping de Challes – 5km
Camping de la Cascade – 8,5km
Camping Parc des Sources – 8,5km
Camping Anderegg – 10,5km
 
Vrije trainingen donderdag 2 en vrijdag 3 juli
De baan voorziet in twee extra trainingsdagen op donderdag en vrijdag.
Voor het tijdschema van deze vrije trainingen verwijzen we graag naar de internetsite van spa-Francorchamps. De link: https://www.francorchamps-karting.be/
 
Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. Opbouwen van uw tenten is mogelijk vanaf donderdag 2 juli.
2. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
3. Spa-Francorchamps voorziet niet in stroom. U dient zelf uw voorziening mee te nemen.  
4. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
5. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
6. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2020; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
7. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
8. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
9. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
10. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
11. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 
Aankondigingen en wedstrijdverslagen
Deze worden gepubliceerd op www.kartlife.nl.
 
Secretariaat en Administratieve controle
Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – rond 17.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld. Vergeet u aub niet om uw licentie / ouder-kind licentie mee te nemen.
Deelname op ERB, ééndaags registratie bewijs is mogelijk.
 
Twee extra administratieve controles op zaterdag van 19.00-20.00 uur en op zondag van 08.00-10.30 uur, voor rijders die op de zondag deelnemen en later arriveren.
 
Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.
 
De klassen
•    Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
•    Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
•    IAME X30 Junior Nationaal
•    IAME X30 Junior
•    IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
•    Senior Nationaal met twee aparte klassen Rotax Max en IAME X30
•    Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter
•    Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies.
 
Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.
 
Banden
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.
 
Briefing
Er zal geen briefing plaatsvinden.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site. Neemt u aub goed notie van dit document.
 
Prijsuitreiking
Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën (ook de trofeetjes voor alle Honda Cadet en Mini-Parilla deelnemers) staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.
 
Reservering races
Deze wedstrijd stond op de oorspronkelijke eerste kalender gepland als race 3.
De al gedane inschrijving voor race 3 gaan over naar deze nieuwe race 1 Spa-Francorchamps. Overige deelnemers kunnen voor deze eerste race reserveren via de volgende link: www.gk4kartseries.com/inschrijven.
 
Legenda
Route de l'eau rouge
4970 Stavelot
(E42, uitrit 11)
T: +32-87 27 58 54
Internet: http://www.francorchamps-karting.be/

LET’S RACE


Good eveneming all,

We all worked hard on the (re)start of the GK4 season.
It was difficult, took a long time, but we succeeded: next week, weekend 4-5 July we will organize the GK4 event 1 on the thrilling karttrack “Karting de Spa-Francorchamps” in Belgium.
We look forward to meet you all again.
 
Documents
All documents - such as regulations, overview costs, registration form, technical registration form, timetables and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.gk4kartseries.com.
 
Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2020
One of the requirements set by the Belgian and Dutch governments is a protocol, set up in accordance with the applicable regulations.
We had a clear protocol ready which was approved. We have to work according to this protocol, it is leading. The protocol is posted as a download on the GK4 internet site.
We request that you take note of the content, so that you are not faced with any surprises, because each person present is individually responsible for compliance.
 
Weekend layout and schedules
The local government has determined a maximum number of participants per day in Spa this first weekend. Therefor we distribute the classes as evenly as possible over the two days.
Day 1, Saturday July 4: Honda Cadet; Mini-Parilla; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior National.
Day 2, Sunday July 5: IAME X30 Senior; Senior National (RM and X30); IAME X30 Junior; Open Link (KZ2 and Super Shifter); Formula Honda 9HP.
The timeschedules Saturday and Sunday can be downloaded from the GK4 website. We have provided additional training time.
 
A point from the protocol: every driver can be accompanied on his race day by three persons, separate from mechanics. No public may be present on those days outside of these announced persons.
Each driver is therefore requested to provide the names of these up to three persons by email to info@gek4kartseries.com for the benefit of our Participant and Visitor List which serves as a guide at the gate.
 
Overnights
The local government does not allow overnight stays on or off site. Spa has provided us with a list of campsites in the area:
 
Camping de l’Eau Rouge SA – 3,5km
Camping du Moulin – 4km
La Grotte des Nain – 5km
Camping de Challes – 5km
Camping de la Cascade – 8,5km
Camping Parc des Sources – 8,5km
Camping Anderegg – 10,5km
 
Free training Thursday 2 and Friday 3 July
The track provides for two additional training days on Thursday and Friday.
For the timeschedule of these free training sessions, we would like to refer you to the website of Spa-Francorchamps. The link: https://www.francorchamps-karting.be/
 
Please note this information in particular
1. You can set up your tents from Thursday July 2.
2. Tents should be at least 1.5 meters apart and two sides should be left open for ventilation.
3. Spa-Francorchamps will NOT supply electricity in the paddock. You must bring your facility yourself.
4. Cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and vehicles that are not allowed in the paddock must be moved, even if the tent has been placed.
5. For new drivers: the Registration form 2020 is available on the site as a download; please take it filled in and signed to the administrative check. That saves you and us a lot of time.
6. The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
7. Transponders can be rented through the organization.
8.  A document has been placed on the GK4 site about the prohibition on warm-up of the engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up class Shifter.
9. Every go-kart has to be placed onto a tarpaulin. Any kind of pollution will be fined by € 500,00.
Before leaving the track, the spot from every team / driver has to be perfectly clean (no garbage, no tie-raps, no tyres)

Secretariat and Administrative control
On Friday afternoon – from 17.00 hrs - the administrative control will be opened.
Please do not forget to bring your license / parent-child license.
Please don't forget to bring your license / parent-child license.
Participation on ERB, one-day registration certificate is possible.
 
Two additional administrative controls on Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM and on Sunday from 8:00 AM to 10:30 AM for riders participating on Sunday and arriving later.
 
The classes
• Honda Cadet (UT1 and UT2), with subclassifications ROOKIE and UT1
• Mini-Parilla 60cc, with sub-classification ROOKIE
• IAME X30 Junior National
• IAME X30 Junior
• IAME X30 Senior with sub-classification X30 Senior ROOKIE
• Senior National with two separate classes Rotax Max and IAME X30
• Open Shifter, engines KZ2 and X30 Super Shifter
• Formula Honda 9PK Junior / Senior / Ladies, overall classification and sub-classification Junior, Senior and Ladies.
 
Tires
Tires are only delivered to order. Please do not forget to order your tires from your GK4 dealer in time. The list of dealers is available for download on our site. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be.
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 with the DFK truck.
 
Briefing
There will be no briefing.
The briefing can be downloaded from the GK4 site in Dutch and English. Please take note of this document.
 
Prize giving
There will be no prize giving.
The trophies (including the trophies for all Honda Cadet and Mini-Parilla participants) can be collected by the prize winners after the third and final races.
 
Reservation event
This event was scheduled for race 3 on the original first calendar.
The registrations already made for race 3 will be transferred to this new race 1 Spa-Francorchamps. Other participants can make a reservation for this first event via the link: www.gk4kartseries.com/inschrijven.
 
Legenda
Route de l'eau rouge
4970 Stavelot
(E42, uitrit 11)
T: +32-87 27 58 54
Internet: http://www.francorchamps-karting.be/

LET'S RACE