Aankondiging - Announcement GK4 Kart Series 2020 Event 2 Genk

De eerste GK4-race op Spa-Francorchamps was een opmaat voor een geweldig kartseizoen. Zoals altijd heeft u er een geweldig feest van gemaakt met een heerlijke sfeer en spannende races. Dan is het niet verwonderlijk dat we er naar uitkijken u weer te ontmoeten en de rijders weer in actie te zien in de tweede seizoensrace op 25/26 juli op Karting Genk, Home of Champions in België.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden - zijn voor u geplaatst als downloads op onze website.
 
Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020
Eén van de eisen die de Belgische en Nederlandse overheden stellen is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften. De regels van de Kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, af kan wijken van hetgeen in het protocol is opgenomen. Deze punten worden gecommuniceerd via de gebruikelijke GK4 kanalen.
Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite.
We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.
 
LET OP: gedurende het gehele raceweekeinde is het dragen van een mondkapje voor iedere aanwezige verplicht op het gehele terrein, dus ook onder 12 jaar en inclusief de tenten, m.u.v. zittend in de horeca.
 
Indeling wedstrijdweekeinde en tijdschema’s
We rijden via dezelfde indeling en opzet als event 1 Spa-Francorchamps.
Dag 1, zaterdag 25 juli: Honda Cadet; Mini-Parilla; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior Nationaal.
Dag 2, zondag 26 juli: IAME X30 Senior; Senior Nationaal (RM en X30); IAME X30 Junior; Open Schakel (KZ2 en Super Shifter); Formula Honda 9PK.
De tijdschema’s zaterdag en zondag zijn identiek aan die van event 1 en worden als download geplaatst op de GK4 internetsite. We hebben in extra trainingstijd voorzien.
 
Een punt gewijzigd uit het protocol
Iedere rijder mag zich op zijn racedag laten vergezellen door maximaal twee begeleiders, inclusief monteur. We hebben een email naar de deelnemers gezonden met daarin de link via welke de personen aangemeld dienen te worden bij Karting Genk.  Buiten deze bekendgemaakte personen mag er op die dagen geen publiek aanwezig zijn.
Iedere deelnemer is verplicht via de volgende link de namen van deze maximaal twee begeleiders door te geven ten behoeve van de deelnemers- en bezoekerslijst die als leidraad geldt bij de poort: 
https://www.rotax-scc.com/machform/view.php?id=76875
 
Overnachtingen/camping
Er mag niet om op of naast het terrein worden overnacht.
De camping is gedurende het raceweekeinde gesloten.
Karting Genk heeft ons een link naar de lijst met partners, campings en hotels in de omgeving aangeleverd: https://www.kartinggenk.be/nl/partners waar we u graag naar verwijzen.
 
Vrije trainingen donderdag 23 en vrijdag 24 juli
Karting Genk voorziet in twee extra trainingsdagen op donderdag en vrijdag.
Vergeet u zich niet aan te melden voor deze trainingsdagen via de website van Karting Genk.
Gedurende deze trainingsdagen is vanaf de vrijdag het dragen van een mondkapje voor iedere aanwezige verplicht op het gehele terrein, dus ook onder 12 jaar en inclusief de tenten, m.u.v. zittend in de horeca.
Voor het tijdschema van deze vrije trainingen verwijzen we graag naar de internetsite van Karting Genk. De link: https://www.kartinggenk.be/
 
LET OP: gedurende deze trainingsdagen is het dragen van een mondkapje voor iedere aanwezige verplicht op het gehele terrein, dus ook onder 12 jaar en inclusief de tenten, m.u.v. zittend in de horeca.

Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. Opbouwen van uw tenten is mogelijk vanaf donderdag 23 juli.
2. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
3. Karting Genk voorziet niet in stroom. U dient zelf uw voorziening mee te nemen. 
4. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
5. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
6. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2020; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
7. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
8. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
9. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
10. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
11. Het Fuel Spilling Document van Karting Genk is van toepassing en is voor u als download op de GK4 site geplaatst. Neemt u er aub notie van.
12. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
13. De douches zijn niet geopend.
 
Aankondigingen en wedstrijdverslagen
Deze worden gepubliceerd op www.kartlife.nl.

Secretariaat en Administratieve controle
Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – rond 17.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld. Vergeet u aub niet om uw licentie / ouder-kind licentie mee te nemen.
Deelname op ERB, ééndaags registratie bewijs is mogelijk.
 
Twee extra administratieve controles op zaterdag van 19.00-20.00 uur en op zondag van 08.00-10.30 uur, voor rijders die op de zondag deelnemen en later arriveren.
Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.

We adviseren de deelnemers die niet op vrijdag kunnen inschrijven, dit te laten verzorgen door een teammanager. De GK4 servicepunten/teams zijn hiervan ook door ons in kennis gesteld. Dit om er zeker van te zijn dat u de bandjes heeft die toegang geven als u bij de hoofdingang arriveert.
We adviseren om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.
 
De klassen
•    Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
•    Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
•    IAME X30 Junior Nationaal
•    IAME X30 Junior
•    IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
•    Senior Nationaal met twee aparte klassen Rotax Max en IAME X30
•    Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter
•    Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies.
 
Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.
 
Banden
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be. 
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.
 
Briefing
Er zal geen briefing plaatsvinden.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site. Neemt u aub goed notie van dit document.
 
Prijsuitreiking
Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën (ook de trofeetjes voor alle Honda Cadet en Mini-Parilla deelnemers) staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.
 
Reservering races
Deze wedstrijd stond op de oorspronkelijke eerste kalender gepland als race 4.
De al gedane inschrijving voor race 4 gaan over naar deze nieuwe race 2 Genk.
Overige deelnemers kunnen voor deze eerste race reserveren via de volgende link: www.gk4kartseries.com/inschrijven.
 
Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be


Good evening all,
The first GK4 race at Spa-Francorchamps was a great prelude to a great karting season. As always, you have made it a great party with a wonderful atmosphere and exciting races. Then it is not surprising that we look forward to meet you all again and to see the drivers in action in the second GK4 event on July 25/26 at Karting Genk, Home of Champions in Belgium.
 
Documents
All documents - such as regulations, overview costs, registration form, technical registration form, timetables and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite.
 
Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2020
One of the requirements set by the Belgian and Dutch governments is a protocol, set up in accordance with the applicable regulations.
The rules of the Karting Track are leading, so that a number of points, such as the number of admitted persons, may deviate from what is included in the protocol. These points are communicated via the usual GK4 channels.
The protocol is posted as a download on the GK4 internet site.
We request that you take note of the content, so that you will not face any surprises, because each person present is individually responsible for compliance.

ATTENTION: during the entire race weekend, wearing a face mask is mandatory for everyone present on the entire site, including children under 12 years and including tents, with the exceptionwhen you are seated in the canteen of Karting Genk.
 
Weekend layout and Timeschedules
We drive according to the same set-up as event 1 Spa-Francorchamps.
Day 1, Saturday July 25: Honda Cadet; Mini-Parilla; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior National.
Day 2, Sunday July 26: IAME X30 Senior; Senior National (RM and X30); IAME X30 Junior; Open Shifter (KZ2 and Super Shifter); Formula Honda 9HP.
We have provided additional training time.
The timeschedules Saturday and Sunday can be downloaded from the GK4 website.
 
A point from the protocol event 2 Genk: each driver may be accompanied on his racing day by a maximum of two persons, including his mechanic. No public may be present on the race days outside the registered persons.
Each driver is obliged to provide the names of these up to two persons via the following link for the purpose of the list of participants and visitors which serves as a guide at the gate: https://www.rotax-scc.com/machform/view.php?id=76875 
 
Overnights/campsite
It is not allowed to spend the night on or next to the site.
The campsite of Karting Genk is closed during the race weekend.
Karting Genk has provided us with a link to the list of partners, campsites and hotels in the area: https://www.kartinggenk.be/nl/partners to which we refer.

Free training Thursday 23 and Friday July 24
Karting Genk provides two extra training days on Thursday and Friday.
Please do not forget to register for these training days via the Karting Genk website www.kartinggenk.be.
During these training days, wearing a facemask for everyone present is compulsory from Friday on the entire site, including children under 12 years and including the tents, with the exception of being seated  in the canteen.
For the timetable of these free training sessions, please refer to the website of Karting Genk.

Please note this information in particular
1. You can place your tents in the padock from Thursday July 23.
2. Tents should be at least 1.5 meters apart and two sides should be left open for ventilation.
3. Karting Genk will NOT supply electricity in the paddock. You must bring your facility yourself.
4. Cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and vehicles that are not allowed in the paddock must be moved, even if the tent already has been placed.
5. For new drivers: the Registration form 2020 is available on the GK4 internetsite as a download; please take it filled in and signed to the administrative check. That saves you and us a lot of time.
6. The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
7. Transponders can be rented through the organization.
8.  A document has been placed on the GK4 site concirning the prohibition on warm-up  engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up engines class Shifter.
9. Every go-kart has to be placed onto a tarpaulin. Any kind of pollution will be fined by
€ 500,00.
10. Karting Genk's Fuel Spilling Document applies. The document has been posted as a download on the GK4 internetsite. Please take note of it.
11. Before leaving the track, the spot from every team / driver has to be perfectly clean (no garbage, no tie-raps, no tyres)
 
Secretariat and Administrative control
On Friday afternoon – from 17.00 hrs - the administrative control will be opened.
Please do not forget to bring your license / parent-child license.
Participation on ERB, one-day registration certificate is possible.
 
Two additional administrative controls on Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM and on Sunday from 8:00 AM to 10:30 AM, for drivers participating on Sunday and who will arrive on Saturday or Sunday.
 
The secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization.

We recommend that participants who cannot register on Friday to have this arranged by a team manager. The GK4 servicepoints / teams will also be registered by us. This to ensure you have the wristbands that allow access tot he site when you arrive at the main entrance.
We advise you to arrange the necessary forms and your administration in advance, so you do not have to take care this on the site.
Questions and comments can be submitted in writing via the letterbox at the entrance of the secretariat. Questions are answered in writing or by telephone. Enter your phone number on the form you submit.
 
The classes
• Honda Cadet (UT1 and UT2), with subclassifications ROOKIE and UT1
• Mini-Parilla 60cc, with sub-classification ROOKIE
• IAME X30 Junior National
• IAME X30 Junior
• IAME X30 Senior with sub-classification X30 Senior ROOKIE
• Senior National with two separate classes Rotax Max and IAME X30
• Open Shifter, engines KZ2 and X30 Super Shifter
• Formula Honda 9PK Junior / Senior / Ladies, overall classification and sub-classification Junior, Senior and Ladies.
 
Tyres
Tyres are only delivered to order. Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of dealers is available as a download on the GK4 internetsite. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be.
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.
 
Briefing
There will be no briefing.
The briefing can be downloaded from the GK4 site in Dutch and English from Wednesday. Please take note of this document.
 
Prize giving
There will be no prize giving.
The trophies (including the trophies for all Honda Cadet and Mini-Parilla participants) can be collected by the prize winners after the third and final races.
 
Reservation for event
This event was scheduled for race 4 on the original first calendar.
The registrations already made for race 4 will be transferred to this new event 2 Genk.
All other participants can make a reservation for this first event via the link: www.gk4kartseries.com/inschrijven.

Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be