Aankondiging - Announcement GK4 Kart Series 2021 Event 1 Karting des Fagnes Mariembourg

We gaan volgende week, weekeinde 3-4 april met de GK4 naar de geweldige track Karting des Fagnes in Mariembourg (B). 
We zien er naar uit om weer te kunnen racen, u te treffen en de rijders weer in actie te zien.

Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost zoals Hazes zo mooi zong, maar het resultaat is er op dit moment met op dit moment 210+ rijders aan de start. Met dank aan iedereen die zich hiervoor zo heeft ingezet.
 
Documenten
Alle documenten zijn voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com/downloads/ - zoals reglementen, tijdschema’s, Formulier toegang paddock Rijders en Teammanagers, reisdocument, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en reglement banden.
 
Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2021
Eén van de eisen die de Belgische en Nederlandse overheden stellen is een protocol, ingericht  overeenkomstig de geldende voorschriften. We gaan strak  volgens dit protocol tewerk. Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite. We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.
 
Informatieve email event 1 Mariembourg
Op donderdag 25 maart hebben we u een informatieve email gezonden met daarin o.a. informatie over benodigde documenten en de Covid-19 testen.
We verwijzen u graag naar deze email, waarvan de inhoud ook is geplaatst op onze Facebookpagina.
 
AANVULLENDE INFORMATIE:

 • de Belgische Verklaring Op Eer dient ingevuld en meegenomen te worden. De link: https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/nieuws/verklaring
 • We hebben voor uw gemak drie documenten geplaatst als downloads op de GK4 site. Deze documenten kunt u ingevuld dagelijks aan de poort afgeven.
 • ORGANISATION - VERKLARING VAN DEELNAME - DECLARATION OF PARTICIPATION GK4 EVENT 1 MARIEMBOURG DRIVER-PARENTS-MECHANIC
 • ORGANISATION - VERKLARING VAN DEELNAME - DECLARATION OF PARTICIPATION GK4 EVENT 1 MARIEMBOURG TEAM MANAGER-DATAMANAGER
 • Bewijs van deelname aan de GK4 Wedstrijd Mariembourg voor uw terugreis.

De GK4 klassen

 • Honda Cadet 160cc, met subklassement ROOKIE
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal met twee klassen Rotax Max en IAME X30
 • Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter, met subklassementen KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter en X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies

Indeling wedstrijdweekeinde en tijdschema’s
Dag 1, zaterdag 3 april: Honda Cadet; Mini-Parilla, Mini-Parilla Nationaal; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior Nationaal.
Dag 2, zondag 4 april: IAME X30 Senior; Senior Nationaal; Open Schakel; Formula Honda 9PK.
De tijdschema’s zaterdag en zondag zijn als downloads geplaatst op de GK4 internetsite.
 
Vrije trainingen
Voor de openingstijden van de baan voor vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.kartingdesfagnes.com. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen). Op vrijdag mag er vanwege overheidsbeslissing niet getraind worden door de 4-taktklassen Honda Cadet en Formula Honda 9PK.
 
Paddock, stroom
1. Afname stroom paddock voor het weekeinde is verplicht. Kosten € 10,00 per wedstrijddag, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
2. Tenten kunnen vanaf donderdag 1 april worden opgebouwd.
3. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
4. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
5. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
6. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
7. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
8. Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
9. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
10. Voor de extra bij u te hebben brandblussers wordt verwezen naar onze email d.d. 25-3-21 en Facebookbericht.
 
Overnachting
1. Er is niet in een camping voorzien op het terrein van Karting des Fagnes.
2. Er mag in het geheel niet worden overnacht op het gehele industrieterrein.
3. Een link naar campings treft u in de email van 25-3-21 en in het Facebookbericht; https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/camping-le-roi-s    soleil-1-a-mariembourg
4. Er mogen niet meer dan vijf personen samenkomen.
5. Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Dat doen we uitsluitend in gedachten, dat we weer mogen racen. Houdt u zich aan de regels, we zijn te gast bij Karting des Fagnes en moeten ons als zodanig gedragen.
6. Bewaking is aanwezig. Deze zal ook op de naleving van de regels toezien.
Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2021; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
3. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
4. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
 
Secretariaat en Administratieve controle
Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – rond 17.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld.
Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
Deelname op ERB, ééndaags registratie bewijs is mogelijk.
 
Twee extra administratieve controles
Op zaterdag van 19.00-20.00 uur en op zondag van 08.00-10.30 uur, voor rijders die op de zondag deelnemen en later arriveren.
 
Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.

Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.
 
Extra Technische Controle
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
Er wordt vanwege de drukte een extra technische controle ingelast op vrijdag 2 april vanaf 16.00 – 19.00 uur voor alle klassen.
 
Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.
 
Banden
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.

Briefing/Startprocedures
Er zal geen briefing plaatsvinden.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site.
Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
Neemt u aub goed notie van dit document.
 
Prijsuitreiking
Er zal geen fysieke prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën (ook de trofeetjes voor alle Honda Cadet en Mini-Parilla deelnemers) staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.
 
Reservering
De mogelijkheid tot reserveren via de GK4 site wordt maandagavond 29 maart om 20.00 uur gesloten.
De link: www.gk4kartseries.com/inschrijven
 
Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670


Next week, weekend April 3-4 we will go with the GK4 to the great track Karting des Fagnes in Mariembourg (B).
We look forward to meet you and to see the drivers in action again. It took a lot of blood, sweat and tears, but the result is there at the moment. Thanks to everyone who has made such an effort for this.
 
Documents
All documents - as regulations, timetables, Form access paddock Drivers and Team managers, travel document, overview costs, registration form, technical registration form, and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.gk4kartseries.com.

Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2021
One of the requirements set by the Belgian and Dutch governments is a protocol, set up in accordance with the applicable regulations. We work strictly according to this protocol. The protocol has been placed as a download on the GK4 internet site. We request that you take note of the content, so that you will not be faced with surprises, because everyone present is individually responsible for compliance with it.
 
GK4 classes

 • Honda Cadet 160cc, met subklassement ROOKIE
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla National
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal, classes Rotax Max and IAME X30
 • Open Shifter, engines KZ2 and X30 Super Shifter, with subclassements KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter and  X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9HP Junior/Senior/Ladies

 
Weekend layout and schedules
Day 1, Saturday April 3: Honda Cadet; Mini-Parilla, Mini-Parilla National; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior National.
Day 2, Sunday April 4: IAME X30 Senior; Senior National; Open Shifter; Formula Honda 9HP.
 
The time schedules Saturday and Sunday have been placed as downloads on the GK4 internet site.
 
Free training
For the opening hours of the course for free training, we refer you to the website www.kartingdesfagnes.com  (daily court prices not included in the entry fee). Due to a government decision, the 4-stroke classes Honda Cadet and Formula Honda 9HP are not allowed to train on Friday.6.

Paddock/Electricity
1. Purchase of electricity paddock for the weekend is mandatory. Costs € 10.00 per day, to be paid in cash at the administrative control.
2. Tents can be set up from Thursday 1 April.
3. Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
4. Tents must be at least 1.5 meters apart and two sides must remain open for ventilation.
5. Each kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr.
6. Spaces between the karts in the tents, at least 1.5 meters around.
7. Cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
8. Before leaving the site, each team / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
9. For fire extinguishers, we refer to our email dated 3/25/21 and Facebook message.
 
Overnight stay / camping / paddock
1. There is no camping site on the Karting des Fagnes site.
2. It is not allowed on the entire industrial estate to spend the night.
3. You will find a link to campsites in the email of 3/25/21 and in our Facebook message; https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/camping-le-roi-s%09soleil-1-a-mariembourg
4. No more than five people may congregate.
5. Obviously, no barbecuing or “partying” is allowed. Please obide the rules, we are guests at Karting des Fagnes and must behave accordingly.
6. Security will be present. They will also monitor compliance with the rules.
 
Please pay particular attention to this information
1. Warming up engines is strictly prohibited. See Sunday's timetable for warm-up times for the Open Shifter class.
2. For new driders: on the GK4 internetsite you can download the Registration Form 2021; Please fill it in and bring it with you to the administrative control, that will save us and you a lot of time.
3. The Behavioral Protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
4. Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
 
Secretariat and Administrative Control
On Friday afternoon, the administrative control will be opened at the end of the afternoon - around 5 p.m.
Please do not forget to bring your license(s).
Participation on ERB, one-day registration certificate, is possible for drivers NL and B.
 
Two additional administrative controls
On Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM and Sunday from 8:00 AM to 10:30 PM, for drivers who participate on Sunday and will arrive later.
 
The Secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization
Questions and comments can be submitted in writing via our messagebox at the entrance to the secretariat. Questions will be answered in writing or by telephone. Please state your telephone number on the form you submit.
 
Extra Technical Control
The times of the technical control are stated on the timetable.
An extra technical control will be introduced on Friday 2 April from 4 - 7 pm for all classes.
 
Tyres
Tyres will only be delivered to order. Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of GK4 dealers is available as download on our internetsite. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.
 
Briefing / Starting Procedures (digital)
There will be no briefing in person.
The digital briefing will be placed as a download on the GK4 site in Dutch and English.
Documents will also be posted regarding the starting procedures.
Please take notice of these documents.
 
Reservation
The possibility to book via the GK4 site will be closed on Monday evening March 29 at 8 p.m. The link: www.gk4kartseries.com/inschrijven 
 
Prize giving
There will be no prize giving in person.
The trophies (including the trophies for all Honda Cadet and Mini-Parilla participants) can be collected by the prize winners after the third and final races.
 
Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670