Aankondiging - Announcement GK4 Kart Series 2021 Event 3 Karting Genk

22 juli 2021

We gaan volgende week in het weekeinde van 24-25 juli 2021, met event 3 van de GK4 Kart Series naar het schitterende circuit van Karting Genk, “Home of Champions”.
We zien er erg naar uit om u weer te treffen en de rijders in actie te zien.

RESERVERING
De mogelijkheid tot reserveren via de GK4 site wordt woensdagavond 21 juli om 20.00 uur gesloten.
De link: www.gk4kartseries.com/inschrijven
 
DOCUMENTEN
Alle documenten worden voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com/downloads/, zoals algemene voorwaarden, reglementen, tijdschema’s, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en reglement banden.
 
Cpoint PROTOCOL COVID-19 KARTDAGEN 2021 met BIJZONDERHEDEN
Eén van de eisen die Nederlandse en Belgische overheden stellen is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften. We gaan strak volgens dit protocol en in overeenstemming met geldende overheidsregels tewerk. Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite.
 
Als gevolg van deze regels dient u met het volgende rekening te houden:

 • Camping: de camping is gesloten; er lag de keus; of camping open en verplichte PCR tests, controles aan de poort en geen begeleiders; of camping gesloten en dan toegelaten de rijders, een monteur per rijder en 2 begeleiders. Dan is de keus snel gemaakt.
 • PCR testen: deze tests zijn niet verplicht.
 • Polsbandjes: u krijgt bij de administratieve controle drie polsbandjes voor toegang tot terrein voor één monteur en twee begeleiders per rijder.
 • Mondkapjes draagplicht: het dragen van een mondkapje is verplicht op alle officiële plaatsen, zoals; Kantine-Secretariaat-Startopstelling-Parc-Ferme-Technische controle.
 • Regels Covid-19 kunnen gewijzigd worden al naar gelang  overheidsmaatregelen.

GK4 KLASSEN 

 • Honda Cadet 160cc, met subklassement ROOKIE
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal met twee klassen Rotax Max en IAME X30
 • Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter, met subklassementen KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter en X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies 

INDELING WEDSTRIJDWEEKEINDE EN TIJDSCHEMA’S
Dag 1, zaterdag 8 mei: Honda Cadet; Mini-Parilla, Mini-Parilla Nationaal; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior Nationaal.
Dag 2, zondag 9 mei: IAME X30 Senior; Senior Nationaal; Open Schakel; Formula Honda 9PK.
De tijdschema’s zaterdag en zondag zijn voor u als downloads geplaatst op de GK4 internetsite.
 
VRIJE TRAININGEN
De baan is open voor vrije training op vrijdag 22 juli voor ALLE KLASSEN.
Voor deze vrije training dient u zich voor maandagavond 19 juli aan te melden.
Karting Genk zal een link voor reservatie en een tijdschema plaatsen op haar website www.kartinggenk.be.

PADDOCK / STROOM 
Afname stroom paddock voor het weekeinde is verplicht. Kosten € 10,00 per wedstrijddag, a contant te voldoen bij de administratieve controle.
Tenten kunnen vanaf donderdag 22 juli tussen 12.00 en 17.00 uur worden opgebouwd.
Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.

OVERNACHTING
Er mag in het geheel niet worden overnacht op het gehele terrein.
Houdt u zich aan de regels, we zijn te gast bij Karting Genk en moeten ons als zodanig gedragen en onze gastheer niet in verlegenheid brengen.
 
LET U AUB IN HET BIJZONDER OP DEZE INFORMATIE
Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hier zal extra op worden gecontroleerd!
Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2021; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm  

SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIEVE CONTROLE
Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – rond 17.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld.
Op zaterdag van 08.00-10.30 uur en van 18.00-20.00 en op zondag van 08.00-10.30 uur, voor rijders die op de zondag deelnemen en later arriveren.
Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
Deelname op ERB, ééndaags registratie bewijs is mogelijk. Uitsluitend voor Nederlandse rijders en aan te vragen via de KNAF; www.knaf.nl.
Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient.

TECHNISCHE CONTROLE
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.

HUURMOTOREN
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

BANDEN
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.

BRIEFING / STARTPROCEDURE
Er zal geen centrale briefing in persoon plaatsvinden.
Op de wedstrijddagen zullen de klassen voorafgaand aan hun warm-up trainingen een korte briefing van de wedstrijdleider krijgen.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site.
Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
Neemt u aub goed notie van dit document.

PRIJSUITREIKING
Er zal geen fysieke prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën (ook de trofeetjes voor alle Honda Cadet en Mini-Parilla deelnemers) staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.

LEGENDA
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be
 
LET’S RACE


Good evening all,

Next week, weekend July 24-25 2021, we will go with the GK4 Kart Series to Karting Genk in Belgium.
We look forward to meet you all again and to see the drivers in action.
 
RESERVATION
The possibility to book via the GK4 site will be closed on Wednesday evening July 21. at 8 p.m. The link: www.gk4kartseries.com/inschrijven

DOCUMENTS
All documents - as terms and conditions, regulations, timetables, overview costs, registration form, technical registration form, and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.gk4kartseries.com.

Cpoint PROTOCOL COVID-19 KART DAYS 2021 with DETAILS
One of the requirements set by the Dutch and Belgian governments is a protocol, designed in accordance with the applicable regulations. We will work strictly according to this protocol and in accordance with applicable government regulations. The protocol is available for download from the GK4 internet site.
 
As a result of these rules, you should keep the following in mind
1. Campsite: the camp site is closed; we were given the choice; or campsite open and mandatory PCR tests, gate checks and no attendants; or campsite closed and then allowed the drivers, one mechanic and 2 attendants per driver. Then the choice was quickly made.
2. PCR testing: these tests are not mandatory.
3. Wristbands: at the administrative check you will be given three wristbands for access to the terrain for one mechanic and two attendants per driver.
4. Obligation to wear a facemask: wearing a mouth mask is mandatory in all official places, such as; Canteen-Secretariat-Starting grid-Parc-Ferme-Technical control.
 
GK4 CLASSES

 • Honda Cadet 160cc, met subklassement ROOKIE
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla National
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal, classes Rotax Max and IAME X30
 • Open Shifter, engines KZ2 and X30 Super Shifter, with subclassements KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter and  X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9HP Junior/Senior/Ladies

WEEKEND LAYOUT AND SCHEDULES
Day 1, Saturday May 8: Honda Cadet; Mini-Parilla, Mini-Parilla National; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior National.
Day 2, Sunday May 9: IAME X30 Senior; Senior National; Open Shifter; Formula Honda 9HP.
 
The time schedules Saturday and Sunday havr been placed as downloads on the GK4 internet site.
 
FREE TRAINING
The track is open for free training on Friday July 22. for ALL CLASSES.
You must register for this free training before Monday evening July 19.
Karting Genk will on Thursday July 15. place a link for reservation and a timeschedule on its website www.kartinggenk.be.

PADDOCK / ELECTRICITY
Purchase of electricity paddock for the weekend is mandatory. Costs € 10.00 per day, to be paid in cash at the administrative control.
Tents can be set up between 12:00 and 17:00 from Thursday, May 6.
Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
Tents must be at least 1.5 meters apart and two sides must remain open for ventilation.
Each kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr.
Spaces between the karts in the tents, at least 1.5 meters around.
Cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
Before leaving the site, each team / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left).
Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.

OVERNIGHT STAY / CAMPING / PADDOCK
There will be no camping site at Karting Genk.
On the entire site it is not allowed to spend the night.
It is not allowed to stay overnight on the entire site.
Please follow the rules, we are guests at Karting Genk and must behave as such and not embarrass our host.

PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THIS INFORMATION
Warming up engines is strictly prohibited.
See Sunday's timetable for warm-up times for the Open Shifter class.
For new drivers: on the GK4 internetsite you can download the Registration Form 2021; Please fill it in and bring it with you to the administrative control, that will save us and you a lot of time.
The Behavioral Protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

SECRETARIAT AND ADMINSTRATIVE CONTROL
On Friday afternoon, the administrative control will be opened from 5. p.m.
Extra administrative controls: Saturdays from 8am-10:30am and 6pm-8pm and Sundays from 8am-10:30am, for drivers who participate on Sunday and arrive later.
Please don't forget to bring your license and if applicable your parent-child license.
Participation on ERB, one-day registration proof is possible, only for Dutch drivers and can be requested through the KNAF; www.knaf.nl.
The Secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization.
Questions and comments can be submitted in writing to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat. Questions will be answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

TECHNICAL CONTROL
The times of the technical control are stated on the timetable.
 
TYRES
Tyres will only be delivered to order.
Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of GK4 dealers is available as download on our internetsite.
The central ordering point for tyres: gk4tyres@outlook.be
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.

BRIEFING / STARTING PROCEDURES (digital)
There will be no common briefing in person.
On race days, the classes will receive a short briefing from the race director prior to their warm-up practices.
The digital briefing will be placed as a download on the GK4 site in Dutch and English.
Documents will also be posted regarding the starting procedures.
Please take notice of these documents.

PRIZE GIVING
There will be no prize giving in person.
The trophies (including the trophies for all Honda Cadet and Mini-Parilla participants) can be collected by the prize winners after the third and final races.

LEGENDA
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be