AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT GK4 KART SERIES 2022 - EVENT 4 KARTING GENK 23-24 JULI-JULY

8 juli 2022

We gaan in het weekeinde van 23-24 juli met event 4 van de GK4 Kart Series naar de schitterende internationale racetrack Karting Genk, "Home of Champions". We zien er naar uit om u weer te treffen en de rijders in actie te zien.

RESERVERING
U kunt reserveren op onze internetsite via de link: www.gk4kartseries.com/inschrijven 
De reservering sluit woensdagavond 20 juli om 20.00 uur.
 
DOCUMENTEN
Alle documenten worden voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com/downloads, zoals algemene voorwaarden, reglementen, tijdschema’s, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en reglement banden. 
 
U DIENT MET HET VOLGENDE REKENING TE HOUDEN
Publiek wordt toegelaten.
Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats: alleen rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.
We adviseren u om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.
 
SECRETARIAAT
We adviseren u om vooraf uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2022; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat.
Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient.
 
ADMINISTRATIEVE CONTROLE

VRIJDAG 22 JULI
- 17.00 – 19.00                  Alle klassen
 
ZATERDAG 23 JULI
- 08.00 – 09.00                  Alle klassen
- 18.00 – 19.00                  Klassen zondag
 
ZONDAG 24 JULI
- 08.00 – 09.00                  Klassen zondag
 
KLASSEN 

 • Honda Cadet, met subklassement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal met twee klassen Rotax Max en IAME X30
 • Open Schakel KZ2 / IAME X30 Super Shifter / KZ2+ Master / X30 Super Shifter Master.
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies 

INDELING WEDSTRIJDWEEKEINDE EN TIJDSCHEMA’S

Dag 1, zaterdag 23 juli

 • Honda Cadet
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal

Dag 2, zondag 24 juli

 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • Open Schakel
 • Formula Honda 9PK

De tijdschema’s zaterdag en zondag zijn voor u als downloads geplaatst op de GK4 internetsite.
 
TRAININGSDAGEN
Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen. 
Vrijdag 22 juli: vrije training voor alle klassen, georganiseerd door Karting Genk. Reservering via www.kartinggenk.be. 
Voor de openingstijden van de baan voor (overige) vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website van Karting Genk.
 
OVERNACHTING / TIJDSTIP SLUITEN POORT
Er mag niet worden overnacht in de paddock.
Er is in een campinggedeelte voorzien op het terrein van Karting Genk. Aub aanmelden in de shop.
Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden.
Houdt u zich aan de regels, we zijn te gast bij Karting Genk en moeten ons als zodanig gedragen.  

PADDOCK / STROOM
Er wordt door Karting Genk niet in stroom voorzien.
Tenten kunnen vanaf woensdag 20 juli worden opgebouwd.
Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten). Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 
LET U AUB IN HET BIJZONDER OP DEZE INFORMATIE

Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hier zal op worden gecontroleerd!
Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2022; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: https://tiny.one/transponderhuur

TECHNISCHE CONTROLE
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
 
HUURMOTOREN EN TRANSPONDERS
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com

Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: https://tiny.one/transponderhuur 
 
BANDEN
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site.
Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK-truck.

BRIEFING / STARTPROCEDURE
Er zal geen centrale briefing in persoon plaatsvinden.
Op de wedstrijddagen zullen de klassen voorafgaand aan hun warm-up trainingen een korte briefing van de wedstrijdleider krijgen.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site.
Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
Neemt u aub goed notie van deze documenten.
 
PRIJSUITREIKING
Zaterdag vanaf 16.35 uur
Zondag vanaf 16.20 uur
 
LEGENDA
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
www.kartinggenk.be
Email: info@kartinggenk.be


Good evening all,
 
In two weeks, on the weekend of July 23/24, we will go with the GK4 Kart Series to the magnificent karttrack Karting Genk, "Home of Champions" in Belgium.
We look forward to meet you all again and to see the drivers in action.
 
RESERVATION
You can make your reservation on our website via the link: www.gk4kartsseries.com/inschrijven
The reservation will be closed on Wednesday evening Juli 20. at 8 p.m.
 
RENTAL TRANSPONDERS
Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: https://tiny.one/transponderhuur. 
 
DOCUMENTS
All documents - as regulations, timetables, overview costs, registration form, technical registration form, and tire regulations - are placed for you as downloads on our Internetsite www.gk4kartseries.com.

IN GENERAL
Public will be admitted.
Permitted persons in restricted areas, such as parc ferme: only drivers, registered team owners and per driver 1 mechanic.
We advise you to keep at least 1.5 meters away from each other.
 
SECRETARIAT
We advise you to arrange your administration, so that you do not have to do this on site.
For new drivers: on the GK4 internetsite you can download the Registration Form 2022; please fill it in and bring it with you to the administrative control, that will save us and you a lot of time.
Please don't forget to bring your license and if applicable your parent-child license.
The Secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization.
Questions and comments can be submitted in writing to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat.
Questions will be answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

DRIVERS REGISTRATION

FRIDAY JULY 22.     
- 17.00 – 19.00                  All classes

 SATURDAY JULY 23.     
- 08.00 – 09.00                  All classes
- 18.00 – 19.00                  Classes Sunday
 
SUNDAY JULY 24.     
- 08.00 – 09.00                  Classes Sunday
 
CLASSES

 • Honda Cadet with sub-classement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla National
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Senior with sub-classement Master
 • Senior National; classes Rotax Max and IAME
 • Open Shifter KZ2 / IAME X30 Super Shifter / KZ2+ Master / X30 Super Shifter Master.
 • Formula Honda 9HP, Junior/Senior/Ladies

WEEKEND LAYOUT AND TIMESCHEDULES
The time schedules Saturday and Sunday have been placed as downloads on the GK4 internet site.
 
SATURDAY

 • Honda Cadet
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Junior
 • Senior National
 • IAME X30 Senior

 SUNDAY

 • Mini-Parilla National
 • Mini-Parilla
 • Open Shifter
 • Formula Honda 9HP

FREE TRAINING
Daily prices, not included in the registration fee.
Friday, July 22.: trainingday for all classes, organized by Karting Genk.
Reservation via www.kartinggenk.be.
For the opening hrs. of the track for other trainingdays, please refer to the website www.kartinggenk.be.

PADDOCK / ELECTRICITY
Karting Genk does NOT provide electricity.
Tents can be set up from Wednesday, July 20.
Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr., to protect the substrate.
Private cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
Before leaving the site, each team / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 
OVERNIGHT STAY / CAMPING / PADDOCK / CLOSE MAIN GATE
It is not allowed to stay overnight in the paddock.
There is a campsite on the Karting Genk site. Sign up via the shop please.
It is of course not allowed to barbecue or to have a “party”. Please follow the rules, we are guests of Raceway Venray and we must behave as such.
 
PLEASE NOTE THIS INFORMATION IN PARTICULAR
Warming up engines is strictly prohibited.
The Behavioral Protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
 
TECHNICAL CONTROL
The times of the technical control are stated on the timetable.
 
TYRES
Tyres will only be delivered to order.
Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of GK4 dealers is available as download on our internetsite. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.
 
BRIEFING / STARTING PROCEDURES (digital)
There will be no common briefing in person.
On race days, the classes will receive a short briefing from the race director prior to their warm-up practices.
The digital briefing will be placed as a download on the GK4 site in Dutch and English.
Documents will also be posted regarding the starting procedures.
Please take notice of these documents.
 
PRIZE GIVING
Saturday from 16.35 hrs
Sunday from 16.20 hrs
 
LEGENDA
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
www.kartinggenk.be
Email: info@kartinggenk.be