AANKONDIGING-ANNOUNCEMENT WINTERCUP GK4-NK IAME -ZONDAG-SUNDAY 29 JANUARI-JANUARY

17 januari 2023

We organiseren op zondag 29 januari 2023 de WINTERCUP GK4-NK IAME op het mooie Kartcircuit De Landsard Eindhoven. 
We hebben er zin in om u na de vakantiestop de eerste meters te zien maken in een wedstrijdopzet.

RESERVERING
U kunt reserveren op onze internetsite via de link: www.gk4kartseries.com/inschrijven 

LICENTIES
U dient in het bezit te zijn van een ASN licentie 2023.
Nederlandse rijders mogen nog deelnemen op de KNAF licentie 2022.
Dit geldt niet voor Belgische deelnemers.

REGLEMENTEN
De GK4 reglementen 2022 zijn voor deze wedstrijd van toepassing, dus zowel het Sportief Reglement als de Technische Reglementen. 
De link voor deze en overige van toepassing zijnde documenten 2022; www.gk4kartseries.com/downloads
 
TRAININGSDAGEN
Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen. 
Kartcircuit De Landsard verzorgt twee trainingsdagen; vrijdag 27 en zaterdag 28 januari. 
De inschrijving voor deze twee dagen wordt morgen, woensdag 18 januari opengesteld op de website van Kartcircuit De Landsard:  https://www.outdoorkarting.nl/ 
Het tijdschema voor de trainingsdagen zal na ontvangst voor u als download worden geplaatst op de GK4 site.

TIJDSCHEMA WEDSTRIJDDAG
Het tijdschema racedag Zondag 29 januari isals dowmload geplaatst op de GK4 site. De link: www.gk4kartseries.com/downloads

U DIENT MET HET VOLGENDE REKENING TE HOUDEN
Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats: alleen rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.
We adviseren u om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.
 
SECRETARIAAT
We verzoeken u om vooraf uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
Inschrijfformulier: op de site staat als download het Inschrijfformulier Wintercup 2023; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat.
Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient.
 
ADMINISTRATIEVE CONTROLE
ZATERDAG 28 JANUARI
- 16.00 – 17.00                  Alle klassen
ZONDAG 29 JANUARI
- 08.00 – 08.30                  Alle klassen
 
KLASSEN 

 • Honda Cadet
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Senior
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior

OVERNACHTING

 • U mag overnachten in uw voertuig in de paddock.
 • Er mag uiteraard niet gebarbequed of een "feestje gebouwd"worden.
 • Houdt u zich aub aan de regels. We zijn te gast bij Kartcircuit De Landsard en dienen ons als zodanig te gedragen

PADDOCK / STROOM

 • Er wordt door Kartcircuit De Landsard niet in stroom voorzien.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf vrijdag 27 januari.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Tenten dienen min.1,5 meter uit elkaar te staan tbv ventilatie.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.

LET U AUB OP DEZE INFORMATIE

 • Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hierop zal worden gecontroleerd.
 • Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.

TECHNISCHE CONTROLE
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
 
HUURMOTOREN EN TRANSPONDERS
Huurmotoren: voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen.
Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com. 

Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.

Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: https://tiny.one/Huurtransponder. 
 
BANDEN
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site.
Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering zaterdag van 12.00–17.00 uur en zondag van 08.00 –09.00 uur bij de DFK-truck.

BRIEFING / STARTPROCEDURE
Er zal voor drie klassen een centrale briefing in persoon plaatsvinden. Op de zondag voor de klassen Honda Cadet, IAME Mini en IAME Mini Rookie van 08.30 - 08.45 uur. Plaats van handeling de Inschrijfruimte (grote zaal).
Op de wedstrijddagen zullen de overige klassen voorafgaand aan hun warm-up trainingen een korte briefing van de wedstrijdleider krijgen.
 
PRIJSUITREIKING
Zondag vanaf 16.30 uur.
 
LEGENDA
Kombi Kartcircuit De Landsard
Landsardseweg 47
5657 AB Eindhoven (NL)
Internet http://www.outdoorkarting.nl   
Email info@outdoorkarting.nl  
Tel 0031(0)402052750


We are organizing the WINTERCUP GK4-NK IAME on Sunday, January 29, 2023 at the beautiful Kartcircuit De Landsard Eindhoven.
We are looking forward to see you in action after the holiday break.
 
RESERVATION
You can make your reservation on our website via the link: www.gk4kartseries.com/inschrijven
 
LICENSES
An ASN license 2023 wille be required.
Dutch drivers are still allowed to participate on the KNAF license 2022.
This does not apply to Belgian participants.

RENTAL TRANSPONDERS
Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: https://tiny.one/Huurtransponder
 
REGULATIONS
The GK4 regulations 2022 apply to this event, both the Sporting Regulations and Technical Regulations.
The link for this and other applicable documents 2022; www.gk4kartseries.com/downloads
 
TRAINING DAYS
Daily prizes not included in the entry fee.
Kartcircuit De Landsard provides two training days; Friday 27 and Saturday 28 January.
The registration for these two days will be opened tomorrow, Wednesday 18 January on the website of Kartcircuit De Landsard: https://www.outdoorkarting.nl/
The timetable for the training days will be placed for you as a download on the GK4 site.

TIME SCHEDULE RACE DAY 
The time schedule for Sunday 29th January has been inserted for you below and has been placed as a download on the GK4 internetsite. The link: www.gk4kartseries.com/downloads.

IN GENERAL
Permitted persons in restricted areas, such as parc ferme: only drivers, registered team owners and per driver 1 mechanic.
We advise you to keep at least 1.5 meters away from each other.
 
SECRETARIAT

 • We advise you to arrange your administration at home, so that you do not have to do this on site.
 • Registration form: the GK4 site contains the Wintercup 2023 Registration Form as a download; please take it completed and signed with you to the administrative check, that will save us a lot of time together.
 • Please don't forget to bring your license and if applicable your parent-child license.
 • The Secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted in writing to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat.
 • Questions will be answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

DRIVERS REGISTRATION
SATURDAY JANUARY 28.
- 16.00 – 17.00                  All classes 
SUNDAY JANUARY 29.
- 08.00 – 08.30                  All classes
 
CLASSES

 • Honda Cadet
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Senior
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior

PADDOCK / ELECTRICITY

 • Kartcircuit De Landsard does not provide electricity.
 • Tents can be set up from Friday January 27.
 • Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr., to protect the substrate.
 • Private cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team/driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Each team/driver is responsible for their own place. Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.

OVERNIGHT STAY

 • You may spend the night in your vehicle in the paddock.
 • Of course it is not allowed to barbeque or to have a "party".
 • Please adhere to the rules. We are guests at Kartcircuit De Landsard and should behave as such.

PLEASE NOTE THIS INFORMATION IN PARTICULAR

 • Warming up engines is strictly prohibited.
 • The Behavioral Protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.

TECHNICAL CONTROL
The times of the technical control are stated on the timetable.
 
TYRES
Tyres will only be delivered to order.
Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of GK4 dealers is available as download on our internetsite. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be
Delivery on Saturday from 12:00 to 17:00 and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.
 
BRIEFING / STARTING PROCEDURES 
Please note: there will be a central briefing in person for three classes.
On Sunday for the class Honda Cadet, IAME Mini and IAME Mini Rookie from 08:30 - 08:45. (Registration room - secretariat).
On race days, the remaining classes will receive a short briefing from the race director prior to their warm-up practices.
 
PRIZE GIVING
Sunday from 16.30 hrs
 
LEGENDA
Kombi Kartcircuit De Landsard
Landsardseweg 47
5657 AB Eindhoven (NL)
Internet http://www.outdoorkarting.nl   
Email info@outdoorkarting.nl  
Tel 0031(0)402052750