GK4 2022 - AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT EVENT 7 GRANDE FINALE GENK, NOVEMBER 19-20

30 oktober 2022

We gaan in het weekeinde van 19-20 november met GK4 event 7 GRANDE FINALE naar de schitterende Belgische internationale racetrack Karting Genk. We zien er naar uit u te treffen en de GK4 Warriors in actie te zien.

RESERVERING
U kunt reserveren op onze internetsite via de link: www.gk4kartseries.com/inschrijven 
De reservering sluit woensdagavond 16 november om 20.00 uur.

Let u aub op: er komen veel nieuwe reserveringen bij in de diverse klassen, waardoor een aantal klassen al vol raken. Vergeet u aub niet om op tijd te reserveren, want vol = vol.
 
DOCUMENTEN
Alle documenten worden voor u geplaatst als downloads op onze site, zoals algemene voorwaarden, reglementen, tijdschema’s, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en reglement banden. 
De link: www.gk4kartseries.com/downloads
 
U DIENT MET HET VOLGENDE REKENING TE HOUDEN
Publiek wordt toegelaten.
Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats: alleen rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.
We adviseren u om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.
 
SECRETARIAAT
We verzoeken u om vooraf uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2022; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle (éénmalig per seizoen), dat scheelt ons samen veel tijd.
Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat.
Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient.
 
ADMINISTRATIEVE CONTROLE

VRIJDAG 18 NOVEMBER
- 18.00 – 20.00                  Alle klassen
 
ZATERDAG 19 NOVEMBER
- 08.00 – 08.30                  Alle klassen
- 18.00 – 19.00                  Klassen zondag
 
ZONDAG 20 NOVEMBER
- 08.00 – 08.30                  Klassen zondag
 
KLASSEN 

 • Honda Cadet, met subklassement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal met de klassen Rotax Max en IAME X30
 • Open Schakel KZ2 / IAME X30 Super Shifter / KZ2+ Master / X30 Super Shifter Master.
 • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, Totaal Klassement en de subklassementen Junior, Senior en Ladies.

INDELING WEDSTRIJD WEEKEINDE EN TIJDSCHEMA’S

Dag 1, zaterdag 19 november

 • Honda Cadet
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal
 • IAME X30 Senior
 • Senior Nationaal

Dag 2, zondag 20 november

 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • Open Schakel
 • Formula Honda 9PK

De tijdschema’s zaterdag en zondag worden voor u als downloads geplaatst op de GK4 internetsite en zijn hieronder ingevoegd.
 
TRAININGSDAGEN
Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen. 
Trainingsdagen worden georganiseerd door Karting Genk. Voor openingstijden en reservering verwijzen we u graag naar de website van Karting Genk; www.kartinggenk.be.
 
OVERNACHTING

 • Er is in een camping voorzien op het terrein. U dient zich bij aankomst aan te melden in de kartshop van Karting Genk.
 • Er mag uiteraard niet gebarbequed of een "feestje gebouwd" worden.
 • Houdt u zich aub aan de regels. We zijn te gast bij Karting Genk en dienen ons als zodanig te gedragen.

PADDOCK / STROOM

 • Er wordt door Karting Genk niet in stroom voorzien.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf woensdag woensdag 16 november.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan tbv ventilatie.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten). Ieder team/rijder is verantwoordelijk voor de eigen plek.
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.

LET U AUB IN HET BIJZONDER OP DEZE INFORMATIE

 • Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hier zal op worden gecontroleerd.
 • Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
 • Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2022; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
 • Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.

TECHNISCHE CONTROLE
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
 
HUURMOTOREN EN TRANSPONDERS
Huurmotoren: voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen.
Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.

Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. Zie de flyer hieronder.
Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.

Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: https://tiny.one/Huurtransponder. 
 
BANDEN
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site.
Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00 –09.00 uur bij de DFK-truck.

BRIEFING / STARTPROCEDURE
Let op: er zal voor drie klassen een centrale briefing in persoon plaatsvinden.
Op de zaterdag voor de klasse Honda Cadet van 08.45 - 09.00 uur en op zondag voor de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal van 08.30 - 08.45 uur.
Plaats van handeling de Inschrijfruimte (grote zaal).

Op de wedstrijddagen zullen de overige klassen voorafgaand aan hun warm-up trainingen een korte briefing van de wedstrijdleider krijgen.
De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site.

Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
Neemt u aub goed notie van deze documenten.
 
PRIJSUITREIKING
Zaterdag vanaf 16.50 uur
Zondag vanaf 16.15 uur
 
LEGENDA
Genker Kart Vereniging vzw
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel. 003289658182
Website: www.kartinggenk.be 
Email: info@kartinggenk.be

INSPIRE YOUR DREAMS, RACE GK4


In three weeks, on the weekend of NOVEMBER 19/20, we will go with 
GK4 event 7 GRANDE FINALE to the great karttrack Karting Genk in Belgium.
We really look forward to meet you all again and to see the GK4 Warriors in action.
 
RESERVATION
You can make your reservation on our website via the link: www.gk4kartseries.com/inschrijven
The reservation will be closed on Wednesday November 16. at 8 p.m.

Please note: many new reservations are being made in the various classes, which means that a number of classes will be full. Please don't forget to book on time, because full = full.
 
RENTAL TRANSPONDERS
Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: https://tiny.one/Huurtransponder
 
DOCUMENTS
All documents - as regulations, timetables, overview costs, registration form, technical registration form, and tire regulations - have been placed for you as downloads on our Internetsite. The link: www.gk4kartseries.com/downloads.

IN GENERAL
Public will be admitted.
Permitted persons in restricted areas, such as parc ferme: only drivers, registered team owners and per driver 1 mechanic.
We advise you to keep at least 1.5 meters away from each other.
 
SECRETARIAT

 • We advise you to arrange your administration at home, so that you do not have to do this on site.
 • For new drivers: on the GK4 internetsite you can download the Registration Form 2022; please fill it in and bring it with you to the administrative control (one-off), that will save us and you a lot of time.
 • Please don't forget to bring your license and if applicable your parent-child license.
 • The Secretariat is not accessible outside the registrations, unless you are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted in writing to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat.
 • Questions will be answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

DRIVERS REGISTRATION

FRIDAY NOVEMBER 18.
- 18.00 – 20.00                  All classes

SATURDAY NOVEMBER 19.
- 08.00 – 08.30                  All classes
- 18.00 – 19.00                  Classes Sunday
 
SUNDAY NOVEMBER 20.
- 08.00 – 08.30                  Classes Sunday
 
CLASSES

 • Honda Cadet with sub-classement Rookie
 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla National
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Senior with sub-classement Master
 • Senior National; classes Rotax Max and IAME
 • Open Shifter KZ2 / IAME X30 Super Shifter / KZ2+ Master / X30 Super Shifter Master.
 • Formula Honda 9HP, Junior/Senior/Ladies

WEEKEND LAYOUT AND TIMESCHEDULES
The time schedules Saturday and Sunday will be placed as downloads on the GK4 internet site, and are inserted below for you.
 
SATURDAY

 • Honda Cadet
 • IAME X30 Junior National
 • IAME X30 Junior
 • Senior National
 • IAME X30 Senior

SUNDAY

 • Mini-Parilla National
 • Mini-Parilla
 • Open Shifter
 • Formula Honda 9HP

FREE TRAINING
Daily prices, which are not included in the registration fee.
Training days will be organized by Karting Genk. For opening hours and reservations, please refer to the Karting Genk website; www.kartinggenk.be.

PADDOCK / ELECTRICITY

 • Karting Genk does not provide electricity.
 • Tents can be set up from Wednesday November 16.
 • Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr., to protect the substrate.
 • Private cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team/driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Each team/driver is responsible for their own place. Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.

OVERNIGHT STAY

 • There is a campsite on the Karting Genk site.
 • Upon arrival, you must register in the kart shop of Karting Genk.
 • Of course it is not allowed to barbeque or to have a "party".
 • Please adhere to the rules. We are guests at Karting Genk and should behave as such.

PLEASE NOTE THIS INFORMATION IN PARTICULAR

 • Warming up engines is strictly prohibited.
 • See Sunday's timeschedule for the warm-up times for the Open Shifter class.
 • The Behavioral Protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.

TECHNICAL CONTROL
The times of the technical control are stated on the timetable.
 
TYRES
Tyres will only be delivered to order.
Please do not forget to order your tyres from your GK4 dealer in time. The list of GK4 dealers is available as download on our internetsite. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 at the DFK truck.
 
BRIEFING / STARTING PROCEDURES 
Please note: there will be a central briefing in person for three classes.
On Saturday for the class Honda Cadet from 08:45 - 09:00 and on Sunday for the classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National from 08:30 - 08:45.
On race days, the remaining classes will receive a short briefing from the race director prior to their warm-up practices.
The digital briefing will be placed as a download on the GK4 site in Dutch and English.
Documents will also be posted regarding the starting procedures.
Please take notice of these documents.
 
PRIZE GIVING
Saturday from 16.50 hrs
Sunday from 16.15 hrs
 
LEGENDA
Genker Kart Vereniging vzw
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel. 003289658182
Website: www.kartinggenk.be 
Email: info@kartinggenk.be

INSPIRE YOUR DREAMS, RACE GK4