GK4 2024 - Aankondiging - Announcement Round 2 Genk

7 mei 2024

In het weekeinde van 25-26 mei 2024 gaan we voor event 2 van de GK4 Kart Series naar de geweldige internationale karttrack Karting Genk in België.
We zien er naar uit om samen met u weer een geweldig raceweekeinde te beleven.

Wedstrijd en circuit informatie

25 -26
mei

GK4 2

Karting Genk

Damstraat 1
3600 Genk
België

Timing / Camera / Safety systeem / Speaker
We hebben CAMP COMPANY ingehuurd voor het verzorgen van de timing en racecontrol (camera's en LED Signaallichten) in de GK4 Kart Series 2024, en natuurlijk onze geweldige speaker Simon voor het betere commentaar.

Reserveren
Via de link www.gk4kartseries.com/inschrijven.
De inschrijving sluit op woensdagavond 22 mei om 20.00 uur.

Documenten
Alle van belang zijnde documenten worden voor u geplaatst als downloads.
Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Secretariaat

 • Het Secretariaat is niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd. Het voor vragen en opmerkingen bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat (gebouw timing).
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het vragenformulier.

Administratieve controle

 • We verzoeken u om voor een vlotte doorstroming uw administratie vooraf in orde te brengen.
 • Vergeet u aub niet om uw transponder, uw licentie, en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.

Vrijdag 24 mei Ruimte naast de Horeca, hoofdgebouw 1e verdieping
18.00 – 19.00: Alle klassen
Zaterdag 25 mei Ruimte naast de Horeca, hoofdgebouw 1e verdieping
08.00 – 08.30: Alle klassen
18.00 – 19.00: Klassen zondag
Zondag 26 mei Ruimte naast de Horeca, hoofdgebouw 1e verdieping
08.00 – 08.30: Uitsluitend op aanvraag

KLASSEN

Zaterdag

 • Honda Cadet
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Senior
 • IAME X30 Senior Nationaal

Zondag

 • Rotax Max Junior / Senior
 • Open Schakel, klassen KZ2 & X30 Super Shifter
 • Formula Honda 9PK Junior
 • Formula Honda 9PK Senior

Trainingsdagen

 • Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen.
 • De trainingsdagen worden georganiseerd door Karting Genk.
 • Aanmelden via www.kartinggenk.be.
 • Trainingsdag voor alle klassen op vrijdag 24 mei. Tijdschema volgt.
 • Voor de overige trainingsdagen en de openingstijden verwijzen we u graag naar de website www.kartinggenk.be.

Tijdschema

 • Het tijdschema wordt voor u als download geplaatst op de GK4 internetsite.

Toegang tot "gesloten plaatsen"

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats en parc-fermé: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.

Overnachten

 • Er is in een camping voorzien op het terrein. U dient zich bij aankomst aan te melden in de kartshop van Karting Genk.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden.
 • Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast en moeten ons als zodanig gedragen.

Paddock en stroom

 • Er wordt door Karting Genk NIET in stroom voorzien.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf woensdag 22 mei.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden.
 • Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop kan worden gecontroleerd!

Let u aub in het bijzonder op deze informatie

 • Milieuregels Genk: er worden strakke regels gesteld betreffende de afvalstroom. Zie de bijlage hieronder.
 • Het gebruik van gemotoriseerde steps en bromfietsen is niet toegestaan.
 • Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2024; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
 • Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.

Technische Controles
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.

Huurmotoren en transponders

 • Huurmotoren: voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen.
  Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde.
 • Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
 • Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen bij de reservering.

Banden

 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.
 • Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via GK4Tyres, email gk4tyres@outlook.be.
 • Afhalen banden: truck DFK.
 • Vergeet u aub niet om evt. uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, zowel slicks als regen.

Verplicht Tankstation

 • Tankstation Esso - Bruno Service Station Genk
 • Hasselterweg 103, 3600 Genk.
 • Zie ook de flyer hieronder en de download op de site www.gk4kartseries.com.
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren

 • Motoren mogen NIET worden warmgedraaid.
 • Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
 • Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.
 • Uitzondering voor de klasse Open Schakel, op de tijden vermeld in het tijdschema.

Briefing / Startprocedures

 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Er zal een briefing in persoon plaatsvinden in de ruimte naast de Horeca. Zie voor tijdstippen het tijdschema.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures. Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Prijsuitreikingen
Zie voor tijdstippen prijsuitreikingen zaterdag en zondag het tijdschema.


In the weekend of May 25-26 2024 the second race of the GK4 Kart Series takes us to the great international track Karting Genk in Belgium.
We look forward to meet you again and to see our Warriors in action.

Timing / Camera & Safety systeem / Speaker
We have hired CAMP COMPANY to take care of the timing and race control (cameras and LED Signal Lights) in the GK4 Kart Series 2024, and of course our magnificent speaker Simon for the best commentary.

Reservations

Documents

 • All documents are available for you as downloads on our site www.gk4kartseries.com.
 • Please read the information carefully so that you are not faced with any surprises.
 • Please note: many new reservations are being made in the various classes, which means that a number of classes will be full. Please don't forget to book on time, because full = full.

Secretariat

 • The Secretariat is not accessible, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • The form intended for questions and comments can be collected from the Secretariat (building timing).
 • Questions will be answered in writing or by telephone.
 • Please include your telephone number on the enquiry form.

Administrative control

 • We ask you to take care of your administration in advance to ensure a smooth flow.
 • Please don't forget to bring your transponder, your license, and if applicable, your parent-child license.

Friday 24 May - Room next to Horeca, first floor main building
18.00 – 19.00: All classes
Saturday 25 May - Room next to Horeca, first floor main building
08.00 – 08.30: All classes
18.00 – 19.00: Classes Sunday
Sunday 26 May - Room next to Horeca, first floor main building
08.00 – 08.30: Only on request

CLASSES

Saturday

 • Honda Cadet
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Senior
 • IAME X30 Senior National

Sunday

 • Rotax Max Junior / Senior
 • Open Shifter - KZ2 & X30 Super Shifter
 • Formula Honda 9HP Junior
 • Formula Honda 9HP Senior

Training days

 • Daily prizes not included in the entryfee.
 • All Training days are organized by Karting Genk.
 • Extra: all classes can train on Friday 24 April.
 • Registration via www.kartinggenk.be.

Timeschedule

The timeschedule will be placed for you as a download on the GK4 website.

Access to socalled "closed areas"

Access to socalled "closed areas", such as parc-fermé: only to drivers, registered team owners and 1 mechanic per driver.

Campingsite

 • A camping site is provided on site.
 • You must register in the kartshop of Karting Genk
 • It is of course not allowed to barbecue or to have a "party".
 • Please follow the rules. We are guests and must behave as such.

Paddock, electicity, details

 • Karting Genk does NOT provide electricity.
 • Tents can be set up from Wednesday May 22.
 • On arrival at the circuit it is necessary to contact the paddock manager of the track before setting up your tents and in addition Ben de Feyter (0032479803159).
  This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. installed to protect the substrate.
 • Cars and empty vans must be parked outside the site. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.Before leaving the site, each team- / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left).
 • Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 • Please take note of the rule from the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This can be checked!
 • Motorized scooters and mopeds are NOT allowed on the entire site! Please adhere to this.

Technical control

For details please refer to the timeschedule.

Tyres

 • Tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via GK4Tyres, gk4tyres@outlook.be.
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. The list of dealers is available as download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used, slicks as well rain tyres.
 • Tyre collection: DFK truck.

Mandatory fuelstation

 • Tankstation Esso - Bruno Service Station Genk
 • Hasselterweg 103, 3600 Genk.
 • See also the flyer, download on the site www.gk4kartseries.com.
 • Please keep your fuel receipt. You must show this to the organization on request.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
 • Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
 • Exception for the Open Shifter class, at the times stated in the timeschedule.

Briefing

 • The digital briefing will be available for download in Dutch and English on our website.
 • There will be an in-person briefing in the Main Building, first floor, room next to Horeca. See the timetable for times.
 • Documents relating to the start-up procedures are also posted. Please take note of these documents.

Prizegiving

For the time slots of the award ceremonies on Saturday and Sunday, see the timetable.